«

»

дец 04

Oдлука о додели уговора за јавну набаку број ЈН 1.2.5. У /2018 – Израда пројектно техничке документације за уређивање грађевинског земљишта

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Александровац
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-284-9/2018
Датум: 04.12.2018.године 

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-284-8/2018 од 03.12.2018.године, Начелник  Општинске управе  Општине   Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку мале  вредности услуга

 број ЈН 1.2.5. У /2018

 

1.Уговор за јавну набавку мале   вредности услуга  број ЈН 1.2.5.У/2018-, Израда пројектно техничке документације за уређивање грађевинског земљишта(Трг ослобођења Александровац)  додељује се понуђачу:

 ГР Савић Н&НД ИНЖЕЊЕРИНГ ул.Јаше Петровића 18/18 ,37230 Александровац

 број понуде  141/18 од 30.11.2018. год,  број понуде  код  наручиоца  404-284-6/2018 од 30.11.2018.год.

 

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

            Наручилац је дана 19.11.2018. године донео  Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности услуга број 404-284-1/2018.

            Позив за подношење  понуда  број 404-284-4/2018 од  20.11.2018.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 20.11.2018.године и на званичном сајту општине.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број 404-284-7/2018 од  30.11.2018.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 404-284-8/2018 од  03.12.2018.године.

 

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1)Предмет јавне набавке су услуге- Израда пројектно техничке документације за уређивање грађевинског земљишта(Трг ослобођења Александровац)

   -Позив за подношење понуда  број 404-284-4/2018 од  20.11.2018.године објављен је на  Порталу  Управе   за јавне набавке дана 20.11.2018.године и на званичном сајту општине.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у  Александровцу  дана 30.11.2018.године са почетком у 13:00 часова, од стране Комисије за јавну  набавку формиране Решењем Наручиоца број  404-284-2/2018 од  19.11.2018.године.

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:…………………………………..208.333,00 динара.

3)Основни подаци о понуђачима

   У року за подношење понуда Наручиоцу је  достављена једна благовремена понуда.

 

       Број под којим је понуда заведена        Назив понуђача

   -404-284-6/2018 од 30.11.2018.године,     ГР “Савић Н&НД  ИНЖЕЊЕРИНГ”

                                                                        Ул.Јаше Петровића 18/36,37230 Александровац

Неблаговремених  понуда  није  било.                                                                     

4)Прегледом достављене понуде Комисија је утврдила следеће:

 

4.1. Наручиоцу је  достављена једна благовремена понуда чија је понуђена цена: 

Ред.

број

Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Укупна понуђена цена

без ПДВ износа

у динарима

1. број  Наручиоца:

404-284-6/2018 од 30.11.2018.год.

број Понуђача:

141/18од 30.11.2018. год.

ГР “Савић Н&НД ИНЖЕЊЕРИНГ”

Ул.Јаше Петровића 18/36

37230 Александровац

205.000,00

 

4.2.Понуђач је доставио следеће обрасце и доказе о испуњености услова за учешће у поступку:

 

Понуђач ГР “Савић Н&НД  ИНЖЕЊЕРИНГ”

Ул.Јаше Петровића 18/36

37230 Александровац

Доказ
Обавезни услови ДА
Додатни услови ДА

 4.3.Достављена понуда број 404-284-6/2018 од 30.11.2018. године Понуђача 

ГР “Савић Н&НД  ИНЖЕЊЕРИНГ” ул.Јаше Петровића 18/18 ,37230 Александровац не садржи ни један од пет наведених разлога по основу члана 106. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) за одбијање достављене понуде.

            Понуда је у складу са чланом 3. Тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама

благовремена, одговарајућа и  прихватљива.

5)Начин доделе  бодова:

    -Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

6)Рангирање понуда

       С обзиром да је Наручиоцу достављена  једна  благовремена, одговарајућа и прихватљива  понуда, Наручилац је на основу  критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

   Ранг листа:

Ред .бр. Назив понуђача Укупна понуђена цена

без ПДВ-а (РСД)

 
1. ГР “Савић Н&НД ИНЖЕЊЕРИНГ”

Ул.Јаше Петровића 18/36

37230 Александровац

205.000,00  

            Комисија констатује да је понуда број Наручиоца  404-284-6/2018 од 30.11.2018.године, понуђа ГР “Савић Н&НД  ИНЖЕЊЕРИНГ” ул.Јаше Петровића 18/36 37230 Александровац, број  141/18 од 30.11.2018.године најповољнија.

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

 

      Комисија  предлаже  одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор   о набавци  услуга за набавку број ЈН 1.2.5.У/2018- Израда пројектно техничке документације за уређивање грађевинског земљишта(Трг ослобођења Александровац) са понуђачем

            ГР Савић Н&НД ИНЖЕЊЕРИНГ ул.Јаше Петровића 18/36 37230 Александровац

      -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:…………………………………………205.000,00 дин.

                   и словима: (двестотинепетхиљададинара); 

      – ПДВ износ 20%:………………………………………………………………………….             0   дин.

     -Укупна понуђена цена са ПДВ-ом::…………………………………………….205.000,00 дин

                   и словима:(двестотинепетхиљададинара.)

-Начин плаћања:У року од 45 календарских дана од дана испостављања  рачуна.

-Рок извршења услуге:30 (тридесет) календарских дана од дана закључења уговора.

        Одговорно лице Наручиоца  Начелник  Општинске управе  Општине Александровац  прихватио  је предлог  Комисије за јавну набавку мале вредности услуга и на основу законског овлашћења је донео  Одлуку о додели уговора за јавну набавку мале  вредности услуга, број

ЈН 1.2.5.У/2018- за понуду број 141/18  од 30.11.2018.године (број Наручиоца  404-284-6/2018 од  30.11.2018.године), додељује Понуђачу:

   

  ГР Савић Н&НД ИНЖЕЊЕРИНГ ул.Јаше Петровића 18/36 37230 Александровац

 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 5 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број

840-30678845-06, у износу од 60.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

 

                                     

Начелник Општинске управе, 

Иван Новаковић, дипл.паравник

Print Friendly, PDF & Email