«

»

окт 13

Одлука о додели уговора за јавну набаку  број ЈН 1.2.13. У /2018 – Зимско одржавања локалних путева и улица

12Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Александровац
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-206-9/2018
Датум:12.10.2018.године 

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-1206-8/2018 од 10.10.2018.године, Начелник  Општинске управе  Општине   Александровац  доноси:

 

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку велике  вредности услуга

 број ЈН 1.2.13. У /2018

 

1.Уговор за јавну набавку велике   вредности услуга  број ЈН 1.2.13.У/2018- Зимско одржавања локалних путева и улица,  додељује се понуђачу

           “Мирас-Б “ Д.О.О, Лесеновци, бб, 37230 Александровац,

број понуде  80 од 04.10.2018. год,  број понуде  код  наручиоца  404-206-6/2018 од 05.10.2018.год.

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

 

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

            Наручилац је дана 24,08.2018. године донео  Одлуку о покретању поступка јавне набавке велике вредности услуга број 404-206-6/2018.

            Позив за подношење  понуда  број 404-206-4/2018 од  04.09.2018.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 04.09.2018.године и на Порталу Службеног гласника РС.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број 404-206-7/2018 од  05.10.2018.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 404-206-8/2018 од  10.10.2018.године.

 

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1)Предмет јавне набавке су услуге-Зимско одржавање локалних путева и улица.

   -Позив за подношење понуда  број 404-206-4/2018 од  04.09.2018.године објављен је на  Порталу  Управе   за јавне набавке дана 04.09.2018.године и на Порталу Службеног гласника РС.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у  Александровцу  дана 05.10.2018.године са почетком у 11:00 часова, од стране Комисије за јавну  набавку формиране Решењем Наручиоца број  404-206-2/2018 од  24.08.2018.године.

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:…………………………………..6.666.667,00 динара.

3)Основни подаци о понуђачима

   У року за подношење понуда Наручиоцу је  достављена једна благовремена понуда.

       Број под којим је понуда заведена        Назив понуђача

   -404-206-6/2018 од 05,10.2018.године,     “Мирас-Б“ Д.О.О,Лесеновци, бб, 37230 Александровац 

Неблаговремених  понуда  није  било.

 

                                                                          

4)Прегледом достављене понуде Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу је  достављена једна благовремена понуда чија је понуђена цена: 

Ред.

број

Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Укупна понуђена цена

без ПДВ износа

у динарима

1. број  Наручиоца:

404-206-6/2018 од 05.10.2018.год.

број Понуђача:

80 од 04.10.2018. год.

“Мирас-Б“ Д.О.О,

Лесеновци, бб,

37230 Александровац

6.649.500,00

 

   4.2.Понуђач је доставио следеће обрасце и доказе о испуњености услова за учешће у поступку:

 

Понуђач “Мирас-Б“ Д.О.О. Лесеновци, бб, 37230 Александровац
Доказ
Обавезни услови ДА
Додатни услови ДА

     

  4.3.Достављена понуда број 404-206-6/2018 од 05.10.2018. године Понуђача

“Мирас-Б“ Д.О.О. Лесеновци, бб, 37230 Александровац не садржи ни један од пет наведених разлога по основу члана 106. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) за одбијање достављене понуде.

            Понуда је у складу са чланом 3. Тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама

благовремена, одговарајућа и  прихватљива.

 

5)Начин примене методологије доделе  бодова:

    -Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

    -Број бодова за наведени критеријум  ће се израчунавати на следећи начин:

Број бодова за понуђену цену:Код овог критеријума упоређиваће се укупна цена услуга   без ПДВ-а  из понуде међу појединачним понудама.                                                                                             Могућ број  бодова код овог критеријума је од 0-100 бодова.                                                           Бодови по овом критеријуму израчунавају се по обрасцу:                                                                   Број бодова= 100 х најнижа понуђена цена на тендеру / цена конкретног понуђача.

 

6)Рангирање понуда

       С обзиром да је Наручиоцу достављена  једна  благовремена, одговарајућа и прихватљива  понуда, Наручилац је на основу  критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

   Ранг листа:

Ред .бр. Назив понуђача Укупна понуђена цена

без ПДВ-а (РСД)

Број бодова
1. “Мирас-Б“ Д.О.О.

Лесеновци, бб,

37230 Александровац

6.649.500,00 100х6.649.500,00/6.649.500,00=100

          

 

 Комисија констатује да је понуда број Наручиоца  404-206-6/2018 од 05.10.2018.године, понуђача  “Мирас-Б“ Д.О.О. Лесеновци, бб, 37230 Александровац, број  80 од 04.10.2018.године најповољнија.

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

      Комисија  предлаже  одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор   о набавци  услуга за набавку број ЈН 1.2.13.У/2018- Зимско одржавање локалних путева и улица  са понуђачем:

       – “Мирас-Б“ Д.О.О. Лесеновци, бб, 37230 Александровац

                   -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:…………………………………………6.649.500,00 дин.

и словима: (шестмилионашестотиначетрдесетдеветхиљадапетстодинара); 

      – ПДВ износ 20%:………………………………………………………………………….1.329.900,00 дин.

     -Укупна понуђена цена са ПДВ-ом::…………………………………………….7.979.400,00 дин

и слов.:(седаммилионадеветстотинаседамдесетдеветхиљадачетиристотинединара).

-Начин плаћања:У року од 45 календарских дана од дана испостављања месечних и окончане ситуације о извршеним услугама на зимском одржавању локалних путева и улица.

-Рок за одазив за вршење интервенција зимског одржавања путева и улица по налогу Наручиоца

 и почетак интервенције је најкасније 30 минута од издавања налога. 

-Адреса зимског пункта Понуђача је: Крушевачка 65,Стањево, 37230 Александровац

 

        Одговорно лице Наручиоца  Начелник  Општинске управе  Општине Александровац  прихватио  је предлог  Комисије за јавну набавку велике вредности услуга и на основу законског овлашћења је донео  Одлуку о додели уговора за јавну набавку велике  вредности услуга, број

ЈН 1.2.13.У/2018- Зимско одржавање  локалних путева и улица, којом се уговор о јавној набавци за понуду број 80  од 04.10.2018.године (број Наручиоца  404-206-6/2018 од  05.10.2018.године), додељује Понуђачу:    

“Мирас-Б“ Д.О.О., Лесеновци, бб, 37230 Александровац.    

   

   

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 10 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број

840-30678845-06, у износу од 120.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

 

 

 

                                                                       

Начелник Општинске управе,

Иван Новаковић, дипл.паравник

Print Friendly, PDF & Email