«

»

мар 24

Одлука о додели уговора за јавну набаку број ЈН 1.1.1.Д /2020 – Набавка електричне енергије

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
37230 Александровац
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-489/2020
Датум:23.03.2020.године

 

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-48-8/2020 од 20.03.2020.године,  Начелник Општинске управе Општине   Александровац  доноси:

 

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку велике  вредности добара

 број ЈН 1.1.1.Д /2020

 

 

 

1.Уговор за јавну набавку велике   вредности добара  број ЈН 1.1.1.Д/2020-Набавка електричне енергије,  

   додељује се понуђачу

ЈП ЕПС Београд, седиште Балканска, бр 13,

адреса за пријем поште: Макензијева, број 37, 11000 Београд,

   

    број понуде  18.01-154007/1-20  од 12.03.2020. године,  број понуде  код  наручиоца  404-48-6/2020  од

    19.03.2020.године.

 

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне

   набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

 

            Наручилац је дана 07.02.2020. године донео  Одлуку о покретању поступка јавне набавке велике вредности  добара,  број 404-48-1/2020.

            Позив за подношење  понуда, број 404-48-4/2020 од  18.02.2020.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 18.02.2020.године и на Порталу “Службеног гласника РС“ дана 25.02.2020. године.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број

404-48-7/2020 од  19.03.2020.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 404-48-8/2020 од  20.03.2020.године.

 

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

 

1)Предмет јавне набавке су добра-Набавка електричне енергије.

   -Позив за подношење понуда  број  404-48-4/2020 од 18.02.2020.године објављен је на Порталу  Управе

     за јавне набавке дана 18.02.2020.године и на Порталу “Службеног гласника РС“,  дана 25.02.2020.год.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у

    Александровцу дана 19.03.2020.године са почетком у 13.00 часова, од стране Комисије за јавну  

    набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-48-2/2020  од  07.02.2020.године.

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:………………………………………………20.833.333,00 динара.

3)Основни подаци о понуђачима:

 

 

 

 

Број под којим је понуда заведена Назив понуђача

 

404-48-6/2020  од  19.03.2020.године ЈП ЕПС Београд, седиште Балканска, бр 13,

адреса за пријем поште: Макензијева, број 37, 11000 Београд

      Неблаговремених понуда није било.                                                    

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу je  достављенa  1(једна) благовремена  понуда: 

         Понуђена цена је:

Ред. број Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Понуђена јединична  цена без ПДВ износа

( у дин/kWh)

1. број  Наручиоца:

404-48-6/2020

од 19.03.2020.год.

број Понуђача: 18.01-154007/1-20 

од 12.03.2020. год.

ЈП ЕПС Београд,

седиште Балканска, бр 13,

адреса за пријем поште:

Макензијева, број 37, 11000 Београд

 

5,04

 

4.2.Прегледом достављене понуде и пратеће документације о испуњености обавезних и додатних услова Комисија констатује да је Понуђач ЈП ЕПС Београд, седиште Балканска, бр 13, адреса за пријем поште:

Макензијева, број 37, 11000 Београд,  доставио доказе да испуњава обавезне  услове и то попуњен, потписан и оверен:

1.Образац понуде – Образац бр. 1;

2.Образац структуре цена са врстом трошкова и упутством како да се попуни-Образац бр. 2;

3.Изјава о независној понуди – Образац бр. 4;

4.Изјава о обавезама понуђача на основу члана 75. став 2. ЗЈН-а – Образац бр. 5;

5.Модел уговора – Образац бр. 6;

6.Списак мерних места Наручиоца – Образац бр. 8;

7.Извод из регистра Агенције за привредне регистре или Привредног суда (фотокопије);

8.Изјава на меморандуму да испуњава основне услове са e mail адресом на којој се то може проверити;

9.Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) за претходне 3 (три) обрачунске године

   (2016. 2017. и 2018.);

10.Фотокопија  Лиценце  за  снабдевање  електричном  енергијом  на  тржишту  електричне енергије

     издату од стране Агенције за енергетику Владе РС, број 312-137/2015-Л-1 од 23.12.2015.године и

    Уверење од 25.02.2020.године;

11.Изјаву на свом меморандуму, потписана од стране одговорног лица понуђача којом се обавезује да ће,

     уколико му буде додељен уговор у предметном поступку јавне набавке  поступити у складу са чланом

  1. став 3. Закона о енергетици, односно да ће одмах по потписивању уговора закључити:

            -Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца прикључен, и

-Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца.

12.Шест Потврда (Уверења) Оператера преносног система (фотокопија) о учешћу на тржишту  са  

      референтном листом.

4.3.Рачунском контролом достављене понуде Комисија није утврдила рачунске грешке.

4.4.Након прегледа достављене документације-Понуде , Комисија констатује да је понуда  Понуђача

      ЈП ЕПС Београд, седиште Балканска, бр 13, адреса за пријем поште: Макензијева, број 37, 11000

      Београд у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама: благовремена,

       одговарајућа, прихватљива и нема битних недостатака.

5)Критеријум за доделу уговора је:

    Најнижа понуђена цена без ПДВ-а (дин/kWh) у категорији  јавног осветљења.

6)Рангирање понуда

       С обзиром да је Наручиоцу достављена 1(једна) благовремена, одговарајућа и прихватљива  понуда, Наручилац је на основу  критеријума најнижа понуђена цена без ПДВ-а (дин/kWh) у категорији јавног осветљења,  формирао следећу  ранг листу:  

Ранг листа:

Ред.

Бр.

Назив понуђача  јединична цена

без ПДВ-а 

 (у дин/kWh)

јавно осветљење

1. ЈП ЕПС Београд, седиште Балканска, бр 13,

адреса за пријем поште:Макензијева, број 37, 11000 Београд

5,04

  

Комисија  констатује да је понуда  број  404-48-6/2020 од 19.03.2020. године, Понуђача  

ЈП ЕПС Београд, седиште Балканска, бр 13, адреса за пријем поште: Макензијева, број 37, 11000 Београд,  број Понуђача 18.01-154007/1-20  од 12.03.2020.године најповољнија.

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

      Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор за Набавку електричне енергије,  број ЈН 1.1.1.Д/2020  са Понуђачем:

-ЈП ЕПС Београд, седиште Балканска, бр 13,

адреса за пријем поште:Макензијева, број 37, 11000 Београд,

ВРСТА ДОБАРА: Електрична  енергија  на ниском напону у  категорији  јавног  осветљења
Јединична цена без ПДВ-а (дин/kWh) – јавно осветљење: 5,04
ПДВ (дин/kWh) – јавно осветљење: 1,01
Јединична цена са ПДВ-ом (дин/kWh) – јавно осветљење: 6,048
Напомена:У јединичну и укупну цену нису урачунати трошкови: Трошкови приступа систему за пренос електричне енергије, Трошкови приступа систему за дистрибуцију електричне енергије. Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије и Акциза на електричну енергију.

 

Начин и рок плаћања:Плаћање се врши према месечним фактурама – рачунима, према очитаном стању потрошње електричне енергије на сваком мерном месту, са роком плаћања до 45 (четрдесетпет) календарских дана, рачунајући од дана службеног пријема фактуре – рачуна од стране Наручиоца. Добављач је дужан да рачуне за свако мерно место доставља појединачно.
Начин и место испоруке добара:

Начин испоруке: стална и гарантована.

Место испоруке су сва обрачунска мерна места Наручиоца прикључена на дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском напону јавног осветљења према Списку мерних места Наручиоца. Добављач је балансно одговоран за свако место примопредаје Наручиоцу.

Период испоруке:Период испоруке је 12 месеци или до испуњења финансијске вредности уговора у зависности од тога који ће услов пре наступити, почев од дана закључења Уговора од 00:00 часова до 24:00 часа.
Техничке карактеристике:У складу са важећим Правилима о раду тржишта електричне енергије.
Квалитет добара:Врста  и  ниво  квалитета  испоруке  електричне  енергије  у  складу  са  свим  важећим  законским и подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије.
Опција понуде је: 30(тридесет) дана од дана отварања понуда (не краћи од 30дана).                                            

 

 

 

 

        Одговорно лице Наручиоца  Начелник  Општинске управе  Општине Александровац  прихватио  је предлог  Комисије за јавну набавку велике вредности добара и на основу законског овлашћења је донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку велике  вредности добара, број ЈН 1.1.1.Д/2020-Набавка електричне енергије, којом се уговор о јавној набавци за понуду број 18.01-154007/1-20  од 12.03.2020.године (број Наручиоца  404-48-6/2020 од  19.03.2020.године), додељује Понуђачу:    

 

-ЈП ЕПС Београд, седиште Балканска, бр 13,

адреса за пријем поште:Макензијева, број 37, 11000 Београд.

 

 

УПУТСТВО  О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 10 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, у износу од 120.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

Начелник  Општинске управе,                                                           

Иван Новаковић, дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email