«

»

сеп 06

Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку услуга, редни број ЈНПП 1.2.6.У/2019

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
3 7 2 3 0   А л е к с а н д р о в а ц
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-236-14/2019
Датум:06.09.2019.године
 
 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-236-13/2019 од  06.09.2019.године,  Начелник Општинске управе Општине   Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

за јавну набавку услуга, редни број ЈНПП 1.2.6.У/2019

 

 

1.Уговор за јавну набавку услуга  редни  број  ЈНПП 1.2.6.У/2019 Културно уметнички програм и

    ангажовање извођача за  Жупску бербу 2019 . године по партијама, додељује се:

 

    за партију 1-концерт  Александре Пријовић (Живојиновић)

                            “GRAND PRODUCTION “ d.o.o. Beograd, ул. Данила Лекића, 31, Београд,

      Број понуде  02 од 29.08.2019.год, број понуде код Наручиоца 404-236-11/2019 од 03.09.2019.год;

                       

     за партију 2.:концерт  музичке групе “ YU GRUPE “

      Број понуде  07/19 од 02.09.2019.год, број понуде код Наручиоца 404-236-10/2019 од 03.09.2019.год;                          

 

     за партију 3.: концерт извођача  Аце Пејовића

                             “AP  PRODUCTION“ D.O.O, ул. Благоја Марјановића Моше, бр. 7, 11077 Београд ,

      Број понуде  02/19 од 30.08.2019.године, број понуде код Наручиоца 404-236-9/2019 од 02.09.2019.год;

 

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

            Наручилац је дана 27.08.2019. године донео  Одлуку о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда  за јавну набавку услуга ЈНПП 1.2.6.У/2019, редни број

404-236-3/2019.

            Позив за подношење  понуда  број 404-236-8/2019 од  27.08.2019.године прослеђен је на адресе Понуђача, а Конкурсна документација  и Обавештење о покретању поступка без објављивања позива за подношење понуда  су објављени  дана 27.08.2019.године на  Порталу Управе за јавне набавке  и на интернет страници Наручиоца.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број 404-236-12/2019 од  04.09.2019.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 404-236-13/2019 од  06.09.2019.године.

 

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1)Предмет јавне набавке су услуге- Културно уметнички програм и ангажовање извођача за

    Жупску бербу 2019 . године по партијама:

    партија 1.:концерт  Александре Пријовић (Живојиновић)-Вински трг, сцена код

                   фонтане  вина, дана 20.09.2019.године у 21:00 час;

   партија 2.:концерт  музичке групе “ YU GRUPE “ -Вински трг, сцена код фонтане

                   вина,  дана 21.09.2019.године у 21:00 часова и

   партија 3.:концерт  Аце Пејовића-Вински трг, сцена код фонтане вина, дана

                  22.09.2019.године у  20:00 час.

   -Наручилац је дана 20.08.2019.године упутио Управи за јавне набавке Захтев за мишљење о

    основаности примене преговарачког поступка број 404-236/2019. Управа за јавне набавке је дана 

    26.08.2019.године доставила Општинској управи  општине Александровац Мишљење број

    404-02-3789/19  од 22.08.2019.године о основаности примене преговарачког поступка без објављивања

    позива за подношење понуда.

   -Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда број

   404-236-6/2019 објављено је дана 27.08.2019.године на Порталу Управе за јавне набавке и на интернет

   страници Наручиоца.

   –Позив за подношење понуда  број  404-236-8/2019 од 27.08.2019.године прослеђен је на адресе

    потенцијалних  Понуђача по рартијама.

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност предметне јавне набавке износи: за партију 1 је 1.100.000,00 динара, 

   за партију 2 је 1.100.000,00 динара  и за партију 3 је  800.000,00 динара, што укупно износи 

   3.000.000,00 динара без ПДВ-а).

   Поступак отварања вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26, дана

   04.09.2019.године са почетком у 10:30 часова  од стране Комисије за јавну набавку формиране 

   Решењем  Наручиоца, број 404-236-4/2019 од 27.08.2019.године.

3)Основни подаци о понуђачима:    

    У року за подношење понуда Наручиоцу су достављене 3 (три) благовремене понуде.  

Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Датум пријема Време пријема
404-236-9/2019 “AP  PRODUCTION“ D.O.O,

ул. Благоја Марјановића Моше, бр. 7,

11077 Београд

02.09.2019 PE 824967183 RS

У 8 час. и 45 мин.

404-236-10/2019 Центар за музичко образовање “KULTURNO SKLONIŠTE“ NOVI SAD, ул. Лукијана Мушицког,    број 9,Нови Сад  03.09.2019 PE 077742724 RS

У 8 час. и 30 мин.

404-236-11/2019 “GRAND PRODUCTION “ d.o.o. Beograd, ул. Данила Лекића, 31, Београд  03.09.2019 PE 866149503 RS

У 8 час. и 30 мин.

  Неблаговремених понуда није било.                                                               

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

 

   4.1. Наручиоцу су  достављене  3 (три) благовремене  понуде:

 

         Понуђене цене су:

Ред. број Број под којим је

понуда заведена

Назив или шифра понуђача Понуђена цена без ПДВ износа

у динарима

1. Партија 1:

број  Наручиоца:

404-236-11/2019 од 03.09.2019.год.

број Понуђача:

02 од 29.08.2019.год.

“GRAND PRODUCTION “ d.o.o. Beograd, ул. Данила Лекића, 31, Београд  1.060.307,10
2. Партија 2:

број  Наручиоца:

404-236-10/2019  од 03.09.2019.год.

број Понуђача:

07/19 од  02.09.2019.год.

Центар за музичко образовање “KULTURNO SKLONIŠTE“ NOVI SAD, ул. Лукијана Мушицког, број 9, Нови Сад  649.000,00
3. Партија 3:

број  Наручиоца:

404-236-9/2019  од  02.09.2019.год.

број Понуђача:

02/19 од 30.08.2019.год.

“AP  PRODUCTION“ D.O.O,

ул. Благоја Марјановића Моше, бр. 7,

11077 Београд

1.060.006,50

 

4.2.Достава образаца и доказа о испуњености услова за учешће у поступку:

      Све достављене понуде понуђача садрже сву тражену документацију и у складу са са захтевима из

      Конкурсне документације.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

    Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавну набавку је констатовала   да се сматра

   да су понуђене цене из понуде коначне,  с обзиром да представници Понуђача нису били присутни на

   отварању понуда.

6)Назив, односно име Понуђача чије су понуде најповољнија:

      Комисија је по спроведеном поступку оењивања понуда предложила одговорном лицу Наручиоца да

    донесе одлуку о додели уговора и закључи  уговоре за Културно уметнички програм и ангажовање

    извођача за Жупску бербу 2019 по партијама са следећим Понуђачима:

 

    за партију 1-концерт  Александре Пријовић (Живојиновић)

                            “GRAND PRODUCTION “ d.o.o. Beograd, ул. Данила Лекића, 31, Београд,

                        -укупна цена без ПДВ-а:……………………………….1.060.307,10 динара,

                        -укупна цена са ПДВ-ом:………………………………1.272.368,52 динара,

                        -рок важења понуде: 30 дана,

                        -рок и начин плаћања:3 дана од дана извођења концерта,

                        -рок за извршење услуге:20.09.2019.године у 21:00,

                        -место извршења услуге:Вински трг код фонтане вина у Александровцу.

     за партију 2.:концерт  музичке групе “ YU GRUPE “

                            Центар за музичко образовање “KULTURNO SKLONIŠTE“ NOVI SAD,

                             ул. Лукијана Мушицког, број 9, Нови Сад,

                        -укупна цена без ПДВ-а:……………………………….649.000,00 динара,

                        -укупна цена са ПДВ-ом:………………………………649.000,00 динара,

                        -рок важења понуде: 30 дана,

                        -рок и начин плаћања:2 дана од дана извођења концерта,

                        -рок за извршење услуге:21.09.2019.године у 21:00,

                        -место извршења услуге:Вински трг код фонтане вина у Александровцу,

  и

     за партију 3.: концерт извођача  Аце Пејовића

                             “AP  PRODUCTION“ D.O.O, ул. Благоја Марјановића Моше, бр. 7, 11077 Београд ,

                        -укупна цена без ПДВ-а:……………………………….1.060.006,50 динара,

                        -укупна цена са ПДВ-ом:………………………………1.060.006,50 динара,

                        -рок важења понуде: 30 дана,

                        -рок и начин плаћања:2 дана од дана извођења концерта,

                        -рок за извршење услуге:22.09.2019.године у 20:00,

                        -место извршења услуге:Вински трг код фонтане вина у Александровцу.

 

       Одговорно лице Наручиоца  Начелник  Општинске управе  Општине Александровац  прихватио  је предлог  Комисије за јавну набавку и на  основу законског овлашћења је донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку услуга у преговарачком поступку без објављивања понуда  за подношење понуда,

 редни број 1.2.6.У/2019 по партијама, као у диспозитиву.

 

   

УПУТСТВО  О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 10 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, у износу од 60.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

                                                                      

 Начелник  Општинске управе,

                                                                                                                       Иван Новаковић, дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email