«

»

јул 10

Одлука о додели уговора број ЈН 1.3.2.Р /2019 – Извођење радова на уређивању грађевинског земљишта на градском тргу

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
3 7 2 3 0   А л е к с а н д р о в а ц
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-170-23/2019
Датум:09.07.2019.године

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-170-22/2019 од 08.07.2019.године,  Начелник Општинске управе Општине   Александровац  доноси:

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку велике  вредности радова

 број ЈН 1.3.2.Р /2019

1.Уговор за јавну набавку велике   вредности радова  број  ЈН 1.3.2.Р/2019 Извођење радова на

    уређивању грађевинског земљишта на градском тргу, додељује се понуђачу:

ДОО “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ, ул. 29.новембар бб, 37230 Александровац,

    број понуде  215/19 од  04.07.2019.године,  број понуде  код  наручиоца  404-170-18/2019 од  

    04.07.2019.године.

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

            Наручилац је дана 27.05.2019. године донео  Одлуку о покретању поступка јавне набавке велике вредности радова број 404-170-1/2019.

            Позив за подношење  понуда  број 404-170-4/2019 од  04.06.2019.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 04.06.2019.године и на Порталу “Службеног гласника РС“ дана 11.06.2019. године.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број 404-170-21/2019 од  04.07.2019.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 404-170-22/2019 од  08.07.2019.године.

 

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:    

1)Предмет јавне набавке су радови-Извођење радова на уређивању грађевинског земљишта на

   градском тргу, редни број 1.3.2.Р/2019.

   -Позив за подношење понуда  број  404-170-4/2019 од 04.06.2019.године објављен је на Порталу

    Управе за јавне набавке дана 04.06.2019.године и на Порталу “Службеног гласника РС“, дана

    11.06.2019.године.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у

    Александровцу дана 04.07.2019.године са почетком у 13:00 часова, од стране Комисије за јавну  

    набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-170-2/2019  од  27.05.2019.године.

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:…………………………………………………9.833.333,00 динара.

3)Основни подаци о понуђачима:  

Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача
404-170-17/2019 од 04.07.2019.год. С.З.Р. БЕТОН СТИЛ РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ ПР, АЛЕКСАНДРОВАЦ
404-170-18/2019 од 04.07.2019.год. ДОО “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Ул. 29.новембар бб, 37230 Александровац

404-170-19/2019 од 04.07.2019.год. “Мирас-Б“ д.о.о. Лесеновци бб,

37230 Александровац

Неблаговремених понуда није било.                                                     

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу су  достављене  3 (три) благовремене  понуде.

   4.2.Достава образаца и доказа о испуњености услова за учешће у поступку:

-Достављена понуда Понуђача:

         -“Мирас-Б“ д.о.о. Лесеновци бб, 37230 Александровац (број  Наручиоца:404-170-19/2019

          од 04.07.2019.године, број Понуђача: 65 од 04.07.2019. године)  не садржи достављене обавезне и

          допунске услове, средство финансијског обезбеђења и попуњен образац понуде у складу са

          Конкурсном  документацијом и ЗЈН, па ће сагласно члану 106. Закона о јавним набавкама, због

          битних  недостатака понуда бити одбијена и неће се узети у даље разматрање и вредновање.

                        -Понуде за које су Понуђачи  доставили потребне обрасце и доказе о испуњености 

           обавезних и додатних  услова су:

          -404-170-17/2019 од 04.07.2019.године (број Понуђача: 174-6 од 28.06.2019.године), Понуђача С.З.Р.

            БЕТОН СТИЛ РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ ПР, АЛЕКСАНДРОВАЦ и 404-170-18/2019 од

            04.07.2019.године (број Понуђача: 215/19 од 04.07.2019.године) Понуђача Д.О.О. “ГРАЂИНГ“

            АЛЕКСАНДРОВАЦ, ул. 29. Новембар, бб, 37230 Александровац не садрже ни један од пет

            наведених разлога по основу члана 106. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС, бр.

            124/2012, 14/2015 и 68/2015) за одбијање достављених понуда.

         Понуде су у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама благовремене,

         одговарајуће и  прихватљиве.

   4.3.Понуђене цене су:

Ред. број Број под којим је

понуда заведена

Назив или шифра понуђача Понуђена цена без ПДВ износа

у динарима

1. број  Наручиоца:

404-170-17/2019 од 04.07.2019.год.

број Понуђача:

174-6 од 28.06.2019.год.

С.З.Р. БЕТОН СТИЛ РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ ПР, АЛЕКСАНДРОВАЦ 9.832.312,85
2. број  Наручиоца:

404-170-18/2019  од 04.07.2019.год.

број Понуђача:

215/19 од 04.07.2019.год.

Д.О.О. “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Ул. 29. Новембар, бб,

37230 Александровац

8.359.919,42

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

    Број бодова за наведени критеријум  ће се израчунавати на следећи начин:

    Број бодова за понуђену цену:Код овог критеријума упоређиваће се укупна цена радова без ПДВ-а

    из   понуде међу појединачним понудама.                                                                                             

    Могућ број  бодова код овог критеријума је од 0-100 бодова.                                                         

    Бодови по овом критеријуму израчунавају се по обрасцу:                                                                  

    Број бодова= 100 х најнижа понуђена цена на тендеру / цена конкретног понуђача.     

6)Рангирање понуда

       С обзиром да су Наручиоцу достављене 2 (две) благовремене, одговарајуће и прихватљиве  понуде, Наручилац је на основу  критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

   Ранг листа:

Ред.

Бр.

Назив понуђача Укупна понуђена цена

без ПДВ-а (РСД)

Број бодова
1. Д.О.О. “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Ул. 29. Новембар, бб,

37230 Александровац

8.359.919,42 100 х 8.359.919,42/ 8.359.919,42=100
2. С.З.Р. БЕТОН СТИЛ РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ ПР, АЛЕКСАНДРОВАЦ 9.832.312,85 100 х 8.359.919,42/ 9.832.312,85=85,02

            Комисија  констатује да је понуда  број  404-170-18/2019 од 04.07.2019. године, Понуђача

Д.О.О. “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ, ул. 29. Новембар, бб, 37230 Александровац, број Понуђача

215/19 од 04.07.2019.год.  најповољнија.

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

      Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи

      уговор за Извођење радова на уређивању грађевинског земљишта на градском тргу, редни број

      1.3.2.Р/2019, са Понуђачем:

       – Д.О.О. “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ, ул. 29. Новембар, бб, 37230 Александровац,

       -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:……………………………………………………….....8.359.919,42 динара,

       -ПДВ износ 20%:……………………………………………………………………………………………1.671.983,88 динара,

       -укупна понуђена цена са ПДВ-ом:…………………………………………………………...10.031.903,30 динара.  

      Начин плаћања: У року од 45 календарских дана од дана испостављања месечних и окончане

        ситуације  о изведеним  радовима.

      -Рок извођења радова је: 45 и словима (четрдесетпет) календарских дана  рачунајући од дана

        увођења у посао (максимално може бити 45 (четрдесетпет) календарских дана).    

      –Рок важења понуде износи 90 (деведесет) дана од дана отварања понуда.

      Гарантни  рок  за  квалитет изведених  радова је 2 године (минимум 2 године) од дана

       завршетка свих радова и предаје окончане ситуације. 

 

        Одговорно лице Наручиоца  Начелник  Општинске управе  Општине Александровац  прихватио  је предлог  Комисије за јавну набавку велике вредности  радова и на основу законског овлашћења је донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку велике  вредности радова, број ЈН 1.3.2.Р/2019- Извођење радова на уређивању грађевинског земљишта на градском тргу, којом се уговор о јавној набавци за понуду број  215/19 од 04.07.2019.године (број Наручиоца  404-170-18/2019 од  04.07.2019.год.), додељује Понуђачу:

   

       – Д.О.О. “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ, ул. 29. Новембар, бб, 37230 Александровац.

 

 

 

УПУТСТВО  О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 10 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, у износу од 120.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

 Начелник  Општинске управе, 

 Иван Новаковић, дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email