«

»

јун 07

Oдлука о додели уговора број ЈН 1.1.5.Д/2018 – Набавка канцеларијског материјала

Република Србија
ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА  УПРАВА
ул.  Јаше Петровића, број 26,
37230 Александровац
Број: 404-119-11/2018
Датум:06.06.2018.године 

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-119-10/2018 од  05.06.2018.године, Начелник Општинске  управе  Општине  Александровац   доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку мале вредности добара

 број ЈН 1.1.5.Д/2018

 

1.Уговор за јавну набавку мале  вредности добара,број ЈН1.1.5.Д/2018- Набавка канцеларијског материјала, додељује се Понуђачу:

        –“ПАПИРУС –КОМЕРЦ “ул. Војводе Петра Бојовића, бр. 16, 37000 Крушевац,,

број понуде  Понуђача 43 од  31.05.2018.године,  број понуде  код  наручиоца

404-119-6/2018 од 01.06.2018.године.

2.Ову  Одлуку  у  року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

 

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

 

            Наручилац је дана 16.05.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности  добара  број 404-119-1/2018.

            Позив за подношење  понуда  број 404-119-4/2018 од  23.05.2018.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 23.05.2018.године.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број

404-119-9/2018 од  04.06.2018.године,  Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број  404-119-10/2018 од  05.06.2018.године.

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1)Предмет јавне набавке су добра-Набавка канцеларијског материјала.

   -Позив за подношење понуда  број  404-119-4/2018 од  23.05.2018.године објављен је на Порталу  

    Управе  за јавне набавке дана 23.05.2018.године.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у

    Александровцу дана 04.06.2018.године са почетком у 11:00 часова, од стране Комисије за јавну

    набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-119-2/2018 од  16.05.2018.године.

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:……………………………………………….1.125.000,000 динара.

3)Основни подаци о понуђачима

       Број под којим је понуда заведена          Назив понуђача

-404-119-6/2018  од  01.06.2018.године,          – “ПАПИРУС –КОМЕРЦ “ КРУШЕВАЦ;

                                                                               ул. Војводе Петра Бојовића, бр. 16, 37000 Крушевац;

 

-404-119-7/2018  од  01.06.2018.године,          -T.P.“Laser Team“ d.o.o.

ул. Шумадијска, бр. 113/2, бб, 37000 Крушевац;

 

-404-119-8/2018  од  01.06.2018.године,          – P.D.“Broker“d.o.o. Niš

ул. Мајаковског, бр. 95, 18000 Ниш.

   Неблаговремених понуда није било.                                                              

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу су  достављене  3 (три) благовремене  понуде: 

                  Понуђене цене су:

Ред. број Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Понуђена цена без ПДВ износа  у динарима
1. број  Наручиоца:

404-119-6/2018

од 01.06.2018.год.

број Понуђача: 43 од 31.05.2018. год

“ПАПИРУС –КОМЕРЦ “                                                                                ул. Војводе Петра Бојовића, бр. 16, 37000 Крушевац

 

892.548,50
2. број  Наручиоца:

404-119-7/2018

 од 01.06.2018.год.

број Понуђача: 4/18 од 04.06.2018.год

T.P.“Laser Team“ d.o.o.

ул. Шумадијска, бр. 113/2, бб,

37000 Крушевац;

 

918.395,00
3. број  Наручиоца:

404-119-8/2018

 од 01.06.2018.год.

број Понуђача:110-06/18 од 01.06.2018.год

P.D.“Broker“d.o.o. Niš

ул. Мајаковског, бр. 95, 18000 Ниш

954.970,00

 4.2.Достава образаца и доказа о испуњености услова за учешће у поступку:

      Сви понуђачи су доставили потребне обрасце и доказе о испуњености  обавезних и додатних  услова.

 4.3.Достављене понуде број:404-119-6/2018 од 01.06.2018.год.(заводни број Понуђача 43 од

      31.05.2018.год, Понуђача “ПАПИРУС –КОМЕРЦ “, ул. Војводе Петра Бојовића, бр. 16, 37000

      Крушевац; 404-119-7/2018 од 01.06.2018.год.(заводни број Понуђача 4/18  од 01.06.2018.године,

      Понуђача T.P.“Laser Team“ d.o.o.ул. Шумадијска, бр. 113/2, бб, 37000 Крушевац и 404-119-8/2018 од

      01.06.2018.године Понуђача P.D.“Broker“d.o.o. Niš, ул. Мајаковског, бр. 95, 18000 Ниш, не садрже ни

      један од 5 наведених разлога  по основу члана 106. Закона  о јавним набавкама  (“Службени гласник

      РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) за одбијање  достављених понуда.

4.4.Достављене  понуде су у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама:

      Понуде су благовремене, одговарајуће и  прихватљиве.     

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

   Начин примене методологије доделе  бодова:

    -Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.  

6)Рангирање понуда

       С обзиром да су Наручиоцу достављене 3(три) благовремене, одговарајуће, прихватљиве  понуде, Наручилац је на основу  критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

   Ранг листа:

Ред.

бр

Назив понуђача Укупна понуђена цена

без ПДВ-а (РСД)

 

1. “ПАПИРУС –КОМЕРЦ “ул. Војводе Петра Бојовића, бр. 16,

37000 Крушевац

892.548,50
2. T.P.“Laser Team“ d.o.o.ул. Шумадијска, бр. 113/2, бб,

37000 Крушевац

918.395,00
3. P.D.“Broker“d.o.o. Niš ул. Мајаковског, бр. 95,

18000 Ниш

954.970,00

         Комисија  констатује да је понуда  број  404-119-6/2018 од 01.06.2018. године,  Понуђача  “ПАПИРУС –КОМЕРЦ “ул. Војводе Петра Бојовића, бр. 16, 37000 Крушевац, број Понуђача 43 од 31.05.2018.године најповољнија.

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

      Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор за Набавку канцеларијског материјала,  број ЈН 1.1.5.Д/2018  са:

       –“ПАПИРУС –КОМЕРЦ “ул. Војводе Петра Бојовића, бр. 16, 37000 Крушевац,

       -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:………………………………………………………......892.548,50 динара,

       -ПДВ износ 20%:…………………………………………………………………………………………….178.509,70 динара,

       -укупна понуђена цена са ПДВ-ом:…………………………………………………………....1.071.058,20 динара.

Начин плаћања:

     Плаћање ће се извршити на основу испостављене фактуре од стране понуђача који је на основу

     одлуке о додели уговора закључио уговор са Наручиоцем, а најкасније у року од 45 дана,

     од дана достављања фактуре Наручиоцу у складу са Законом о роковима измирења новчаних

     обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. Гласник РС“, бр.119/2012).

Начин и место испоруке је: сукцесивно у року од 12 месеци од момента закључења уговора.

     Испорука ће се вршити одговарајућим возилом понуђача -на адресу седишта Општинске управе

    Општине Александровац, на територији општине Александровац, а по налогу  Наручиоца.   

Рок испоруке је:2 дана од дана упућивања захтева-требовања Наручиоца (не дуже од 2 (два)  дана).

Рок важења понуде:Рок важења понуде износи 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда.

 

                                   

        Одговорно лице Наручиоца   Начелник  Општинске  управе  Општине   Александровац прихватио је предлог  Комисије за јавну набавку и на основу законског овлашћења је донео  Одлуку о додели уговора за јавну набавку мале  вредности  добара, број ЈН 1.1.5.Д/2018-Набавка канцеларијског материјала, којом се уговор о јавној набавци за понуду  број  43 од  31.05.2018. године  (број Наручиоца 404-119-6/2018 од 01.06.2018.године), додељује Понуђачу:

                    –“ПАПИРУС –КОМЕРЦ “ул. Војводе Петра Бојовића, бр. 16, 37000 Крушевац.

     

   УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 5 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, у износу од 60.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним  набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

Начелник, 

Општинске управе                              

Иван Новаковић, дипл. правник       

Print Friendly, PDF & Email