«

»

јун 24

Одлука о додели уговора број ЈН 1.1.10.Д/2020 – Набавка и уградња лед расвете

Република Србија
ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА  УПРАВА
ул.  Јаше Петровића, број 26,
37230 Александровац
Број: 404-149-10/2020
Датум:24.06.2020.године 

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-149-9/2020  од  23.06.2020.године, Начелник Општинске  управе  Општине  Александровац   доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку мале вредности добара

 број ЈН 1.1.10.Д/2020

 

1.Уговор за јавну набавку мале  вредности добара број  ЈН 1.1.10.Д/2020- Набавка и уградња лед расвете, додељује се:

-Групи Понуђача: 1.“Light Electric groupD.O.O.Бошка Тошковића 26, 36000 Краљево и

                                          2.“Feman “ d.o.o.  ul.Vihorska, br. 1, 35000 Jagodina,

број понуде Понуђача 1058/20 од 17.06.2020. год. , број понуде код  Наручиоца:404-149-6/2020 од 18.06.2020.године.

2.Ову  Одлуку  у  року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

            Наручилац је дана 04.06.2020. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара број 404-149-1/2020.

            Позив за подношење  понуда  број 404-149-4/2020 од  08.06.2020.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 08.06.2020. године  и на званичном сајту општине Александровац.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број

404-149-8/2020 од 18.06.2020.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број  404-149-9/2020 од  23.06.2020.године.

 

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1)Предмет јавне набавке су добра-Набавка и уградња лед расвете.

   -Позив за подношење понуда број 404-149-4/2020 од 08.06.2020.године објављен је на Порталу  

    Управе  за јавне набавке дана 08.06.2020.године и на званичном сајту општине Александровац.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у

    Александровцу дана 18.06.2020.године са почетком у 13.00 часова, од стране Комисије за јавну

    набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-149-2/2020 од  04.06.2020.године.

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:………………………………………….2.500.000,00 динара.

3)Основни подаци о понуђачима

   У року за подношење понуда Наручиоцу  је достављена 1 (једна)  благовремена  понуда.  

Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача
404-149-6/2020

Прилог: тражени узорци запаковани у 5 (пет) картонских кутија

Група Понуђача:

1.“Light Electric group“ D.O.O.

Бошка Тошковића 26, 36000 Краљево и

2.“Feman “ d.o.o. ul.Vihorska, br. 1, 35000 Jagodina

  Неблаговремених понуда није било.                                                                                     

4)Прегледом достављене понуде Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу  је  достављена 1 (једна)  благовремена  понуда  чија је понуђена цена: 

Редбр. Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Понуђена

цена без

ПДВ износа

у динарима

1. бр.  Наручиоца:

404-149-6/2020 од 18.06.2020.год.

бр.Понуђача:

1058/20 од 17.06.2020. год.

Група Понуђача:

1.“Light Electric group“ D.O.O.

Бошка Тошковића 26, 36000 Краљево и

2.“Feman “ d.o.o.

 ul.Vihorska, br. 1, 35000 Jagodina

2.497.700,00

       4.2.Прегледом достављене понуде и достављене документације Комисија констатује да је:

              4.2.1. Група Понуђача:1.“Light Electric group“ D.O.O.Бошка Тошковића 26, 36000 Краљево и

    2.“Feman “ d.o.o. ul.Vihorska, br. 1, 35000 Jagodina, доставила попуњене, потписане и  оверене изјаве:

    V Изјаву Понуђача “Feman “ d.o.o. ul.Vihorska, br. 1, 35000 Jagodina о испуњавању обавезних услова, 

    V Изјаву Понуђача “Light Electric group“ D.O.O. Бошка Тошковића 26, 36000 Краљево  о

     испуњавању обавезних услова,  VII Изјаву групе понуђача о испуњености обавезних услова  по

     основу чл. 75.став 2. ЗЈН-а , чиме је доказао да испуњава обавезне услове и да наступа као група 

     понуђача.

             – Група понуђача је доставила потписан и  оверен Споразум о заједничком наступу Понуђача, број 21/20 од 17.06.2020.године.                               

            -Понуђач је доставио доказ да испуњава  додатне услове:

за финансијски капацитет:Потврда НБС да понуђач није био у блокади, бр. IX /2.2-162908/2/20 од 15.06.2020.године .

за кадровски капацитет:

      -за носиоца лиценце у фотокопији: личне леценце број 450 1777 03 и 350 3439 03, Потврде,   

       Образац М-А, Уговор о допунском раду и  Анекс уговора о допунском раду;

      -за руковаоце хидрауличном платформом:Уверења за управљање о стручној оспособљености и

       практичној оспособљености, Обрасци М и Уговори  о раду;

       -за електромонтере: лекарска уверења за рад на висини и близу напона, обрасци М и фотокопије  

        уговора о раду;

за технички капацитет:фотокопију важеће очитане саобраћајне дозволе са фотокопијом важеће полисе осигурања и стручни налаз овлашћене институције о извршеном прегледу и провери опреме за рад  за хидрауличну платформу ;

за пословни капацитет: потписан, попуњен и оверен  Образац 17.-Потврда  да је понуђач у претходних 5 година испоручио добра и извео  радове  који су истоветни предмету јавне набавке, са Уговором у прилогу;

-Копије важећих сертификата квалитета ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, ISO 27001;

Понуђач је доставио  уз понуду и: по један узорак тражених светиљки; атесте од акредитоване лабораторије са важећом акредитацијом лабораторије у тренутку тестирања  светиљке; ауторизацију произвођача светиљки и сертификат о прегледу типа светиљки према правилнику о електромагнетној компатибилности (Сл. гласник РС бр25/2016).

            Понуђач је доставио и: остале,  Конкурсном документацијом тражене, попуњене, оверене и потписане обрасце.

    4.3.Рачунском контролом достављених понуда Комисија није уочила рачунске грешке.

    4.4.Понуда број 1058/20 од 17.06.2020. год. (број Наручиоца:404-149-6/2020 од 18.06.2020.год.)

Групе Понуђача:1.“Light Electric group“ D.O.O.Бошка Тошковића 26, 36000 Краљево и 2.“Feman “ d.o.o.

 ul.Vihorska, br. 1, 35000 Jagodina  је у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама  благовремена, одговарајућа  и  прихватљива и нема  битних недостатака по основу члана 106. ЗЈН-а.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

    Број бодова за наведени критеријум  ће се израчунавати на следећи начин:

                        -Број бодова за понуђену цену: Код овог критеријума упоређиваће се укупна цена

                                                                                без ПДВ-а  из понуде међу појединачним понудама.                                                                                             

                        -Могућ број  бодова код овог критеријума је од 0-100 бодова.                                                   

                        -Бодови по овом критеријуму израчунавају се по обрасцу:

                         Број бодова= 100 х најнижа понуђена цена на тендеру / цена конкретног понуђача. 

6)Рангирање понуда

       С обзиром да је Наручиоцу достављена 1(једна) благовремена, одговарајућа и прихватљива понуда, Наручилац је на основу примене критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

   Ранг листа:

Ред.

Бр.

Назив понуђача Укупна понуђена цена

без ПДВ-а (РСД)

Број бодова
1. Група Понуђача:

1.“Light Electric group“ D.O.O.

Бошка Тошковића 26,

36000 Краљево и

2.“Feman “ d.o.o.

 ul.Vihorska, br. 1, 35000 Jagodina

2.497.700,00 100 х 2.497.700,00/2.497.700,00=100

Комисија  констатује да је понуда број 1058/20 од 17.06.2020. год. (број Наручиоца:404-149-6/2020 од 18.06.2020.год.) Групе Понуђача:1.“Light Electric group“ D.O.O.Бошка Тошковића 26, 36000 Краљево и 2.“Feman “ d.o.o.  ul.Vihorska, br. 1, 35000 Jagodina  ,  најповољнија.

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

   Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор о  Набавци и уградњи лед расвете, број ЈН 1.1.10.Д/2020 са:

-Група Понуђача: 1.“Light Electric groupD.O.O.Бошка Тошковића 26, 36000 Краљево и    

                                 2.“Feman “ d.o.o.  ul.Vihorska, br. 1, 35000 Jagodina,

    -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:………………………………………………………......2.497.700,00 динара,

    -ПДВ износ 20%:……………………………………………………………………………………………….499.540,00 динара,

    -укупна понуђена цена са ПДВ-ом:…………………………………………………………..…..2.997.240,00 динара.

-Начин плаћања: Плаћање ће се извршити на рачун Извођача радова у  року од 45 дана од дана

 испостављања рачуна.

-Рок испоруке и монтаже  добара је 30 и сл.(тридесет)  календарских дана рачунајући од дана упућивања захтева. 

-Рок важења понуде износи 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда.

-Гарантни рок за квалитет уграђених светиљки је 7 година и словима:(седам) од дана испоруке и   монтаже.    

 

 

        Одговорно лице Наручиоца  Начелник  Општинске  управе  Општине   Александровац прихватио је предлог  Комисије за јавну набавку и на основу законског овлашћења је донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку мале  вредности добара, број ЈН 1.1.10.Д/2020-Набавка и уградња лед расвете, којом се уговор о јавној набавци за понуду  број 1058/20 од 17.06.2020. године ( број понуде код  Наручиоца:

404-149-6/2020 од 18.06.2020.године), додељује:

        – Групи Понуђача: 1.“Light Electric groupD.O.O.Бошка Тошковића 26, 36000 Краљево и   

                                         2.“Feman “ d.o.o.  ul.Vihorska, br. 1, 35000 Jagodina.

            

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 5 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, у износу од 60.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним  набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

Доставити:

1.Порталу УЈН у року од 3 дана                                                             Начелник, 

   од  дана доношења,                                                                                    Општинске управе

2.Начелнику Општинске управе,                                                       __________________________       

3.Архиви                                                                                             Иван Новаковић, дипл. правник

Print Friendly, PDF & Email