«

»

мај 30

Одлука о додели угобора за јавну набавку велике вредности број ЈН 1.3.13.Р /2018 – Санација локалних путева

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
37230 Александровац
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-61-18/2018
Датум:30.05.2018.године
 
             На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-61-17/2018 од 30.05.2018.године,  Начелник Општинске управе Општине   Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку велике  вредности радова

 број ЈН 1.3.13.Р /2018

 

 

1.Уговор за јавну набавку велике   вредности радова  број ЈН 1.3.13.Р/2018- Санација локалних 

   путева (Доњи Ступањ, Лаћислед 2, Мрмош и Дашница),  додељује се понуђачу

Привредно друштво за производњу, трговину  и услуге

“МЕТАЛПЛАСТ- ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О. Ђуревац-Блаце,

број понуде 18-05/18 од  18.05.2018. год,  број понуде  код  наручиоца  404-61-10/2018 од 18.05.2018.године.

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

            Наручилац је дана 28.02.2018. године донео  Одлуку о покретању поступка јавне набавке велике вредности радова број 404-61-1/2018.

            Позив за подношење  понуда  број 404-61-4/2018 од  18.04.2018.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 18.04.2018.године и на Порталу Службеног гласника РС дана 24.04.2018. године.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број 404-61-15/2018 од  18.05.2018.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 404-61-17/2018 од 30.05.2018.године.

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1)Предмет јавне набавке су радови-Санација локалних  путева (Доњи Ступањ, Лаћислед 2,

    Мрмош и Дашница).

   -Позив за подношење понуда  број  404-61-4/2018 од  18.04.2018.године објављен је на Порталу  Управе  за јавне набавке дана 18.04.2018.године и на Порталу “Службеног гласника РС“, дана 24.04.2018.године.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у Александровцу дана 18.05.2018.године са почетком у 11:00 часова, од стране Комисије за јавну  набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-61-2/2018 од  28.02.2018.године.

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:……………………………………………….20.550.000,00 динара.

3)Основни подаци о понуђачима

       Број под којим је понуда заведена             Назив понуђача

-404-61-8/2018  од  18.05.2018.године,            – Д.О.О. “Техноградња“ Крушевац,

 ул. Мајке Југовића, бр. 14, 37000 Крушевац.

-404-61-9/2018    од  18.05.2018.године,          – Д.О.О. “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ

  ул. 29.новембар, бб, 37230 Александровац.

-404-61-10/2018  од  18.05.2018.године,          – Привредно друштво за производњу, трговину 

и услуге“МЕТАЛПЛАСТ- ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О.         

Ђуревац-Блаце.

-404-61-11/2018  од  18.05.2018.године,          – “Мирас-Б“ д.о.о.Лесеновци бб, 37230 Александровац.

   Неблаговремених понуда није било.                                                     

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу су  достављене  4 (четири) благовремене  понуде: 

          Рачунском провером достављених понуда Комисија за јавну набавку је утврдила постојање рачунских грешака у оквиру понуде Понуђача “Грађинг“ д.о.о. број 404-61-9/2018 од 18.05.2018.године.

         Дана 22.05.2018.године Комисија је упутила Понуђачу “Грађинг“ д.о.о. Обавештење број

404-61-16/2018 ради исправке и давања сагласности за уочене рачунске грешке у достављеној понуди.

         Понуђач “Грађинг“ д.о.о. је дао сагласност на исправку рачунских грешака, тако да се укупан износ понуде без ПДВ-а од 15.819.453,50 динара и укупан износ са ПДВ-ом од 18.983.344,20 динара мења и гласи:укупан понуђени износ без ПДВ-а је 15.735.911,00 динара и укупан понуђени износ понуде са ПДВ-ом је 18.888.093,20 динара.

         Понуђене цене су:

Ред. број Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Понуђена цена без ПДВ износа  у динарима
1. број  Наручиоца:

404-61-8/2018

од 18.05.2018.год.

број Понуђача:05-470 од 14.05.2018. год

Д.О.О. “Техноградња“ Крушевац,

ул. Мајке Југовића, бр. 14,

37000 Крушевац

20.220.291 ,21
2. број  Наручиоца:

404-61-9/2018

 од 18.05.2018.год.

број Понуђача:135/18 од 17.05.2018.год

Д.О.О. “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ

  ул. 29.новембар, бб, 37230 Александровац

15.735.911,00
3. број  Наручиоца:

404-61-10/2018

 од 18.05.2018.год.

број Понуђача:18-05/18 од 18.05.2018.год

 

“МЕТАЛПЛАСТ- ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О.         

Ђуревац-Блаце

14.688.781,00
4.   број  Наручиоца:

404-61-11/2018

 од 18.05.2018.год.

број Понуђача: 27  од  18.05.2018.год

“Мирас-Б“ д.о.о.

Лесеновци бб, 37230 Александровац

16.381.465,50

 4.2.Достава образаца и доказа о испуњености услова за учешће у поступку:

      Сви понуђачи су доставили потребне обрасце и доказе о испуњености  обавезних и додатних  услова.

  4.3.Достављене понуде број:404-61-8/2018 од 18.05.2018.год.(заводни број Понуђача 05-470 од

        14.05.2018.год, Понуђача Д.О.О. “Техноградња“ Крушевац,ул. Мајке Југовића, бр. 14,

        37000 Крушевац; 404-61-9/2018 од 18.05.2018.год.(заводни број Понуђача 135/18  од  

        17.05.2018.године, Понуђача Д.О.О. “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ ул. 29.новембар, бб,

        37230 Александровац; 404-61-10/2018 од 18.05.2018.год.(заводни број Понуђача 18-05/18  од 

        18.05.2018.године, Понуђача Привредно друштво за производњу, трговину  и услуге

        “МЕТАЛПЛАСТ- ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О.Ђуревац-Блаце и 404-61-11/2018 од 18.05.2018.год.

         (заводни број Понуђача 27 од  18.05.2018.године,  Понуђача “Мирас-Б“ д.о.о.Лесеновци бб,

         37230 Александровац  не садрже ни један од 5 наведених разлога  по основу члана 106. Закона

         о јавним набавкама (“Службени гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) за одбијање

         достављених понуда.

   4.4.Достављене  понуде су у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама:

         Понуде су благовремене, одговарајуће и  прихватљиве.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

   Начин примене методологије доделе  бодова:

    -Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

    -Број бодова за наведени критеријум  ће се израчунавати на следећи начин:

Број бодова за понуђену цену:Код овог критеријума упоређиваће се укупна цена радова   без ПДВ-а  из понуде међу појединачним понудама.                                                                                             

Могућ број  бодова код овог критеријума је од 0-100 бодова.                                                       

Бодови по овом критеријуму израчунавају се по обрасцу:                               

Број бодова= 100 х најнижа понуђена цена на тендеру / цена конкретног понуђача. 

6)Рангирање понуда

       С обзиром да су Наручиоцу достављене  4 (четири)благовремене, одговарајуће и прихватљиве  понуде, Наручилац је на основу  критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

   Ранг листа:

Ред.

бр

Назив понуђача Укупна понуђена цена

без ПДВ-а (РСД)

Број бодова
1. “МЕТАЛПЛАСТ- ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О.

Ђуревац-Блаце

14.688.781,00 100х14.688.781,00/14.688.781,00=100
2. Д.О.О. “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ

ул. 29.новембар, бб, 37230 Александровац

15.735.911,00 100х14.688.781,00/15.735.911,00=93,35
3. “Мирас-Б“ д.о.о.

Лесеновци бб, 37230 Александровац

16.381.465,50 100х14.688.781,00/16.381.465,50=89,67
4. Д.О.О. “Техноградња“ Крушевац,

ул. Мајке Југовића, бр. 14,

37000 Крушевац

20.220.291,21 100х14.688.781,00/20.220.291,21=72,64

            Комисија  констатује да је понуда  број  404-61-10/2018 од 18.05.2018. године,  Привредно друштво за производњу, трговину  и услуге “МЕТАЛПЛАСТ- ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О. Ђуревац-Блаце,

број Понуђача 18-05/18  од 18.05.2018.године најповољнија.

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

      Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор за Санацију локалних  путева (Доњи Ступањ, Лаћислед 2, Мрмош и Дашница),  број

ЈН 1.3.13.Р/2018  са:

       –Привредно друштво за производњу, трговину  и услуге

        “МЕТАЛПЛАСТ- ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О. Ђуревац-Блаце,

       -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:………………………………………………………......14.688.781,00 динара,

       -ПДВ износ 20%:………………………………………………………………………………………………2.937.756,20  динара,

       -укупна понуђена цена са ПДВ-ом:…………………………………………………………..…..17.626.537,20 динара.

       -Начин плаћања:У року од 45 календарских дана од дана испостављања месечних и окончане

        ситуације  о изведеним  радовима.

        -Рок извођења радова је: 60 и словима (шездесет) календарских  дана  рачунајући од дана увођења

        у посао (максимално може бити 60 (шездесет) календарских дана).

      -Рок важења понуде износи 90 (деведесет) дана од дана отварања понуда.

      -Гарантни  рок  за  квалитет изведених  радова је:2 године (минимум 2 године) од дана завршетка

       свих радова и предаје окончане ситуације. 

 

                       

        Одговорно лице Наручиоца  Начелник  Општинске управе  Општине Александровац  прихватио  је предлог  Комисије за јавну набавку велике вредности радова и на основу законског овлашћења је донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку велике  вредности радова, број

ЈН 1.3.13.Р/2018-Санација локалних  путева (Доњи Ступањ, Лаћислед 2, Мрмош и Дашница), којом се уговор о јавној набавци за понуду број 18-05/18 од 18.05.2018.год. (број Наручиоца

404-61-10/2018 од  18.05.2018.године), додељује Понуђачу:    

Привредно друштво за производњу, трговину  и услуге

“МЕТАЛПЛАСТ- ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О. Ђуревац-Блаце.

 

УПУТСТВО  О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 10 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број

840-30678845-06, у износу од 120.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

 

 

 

 Начелник  Општинске управе,

Иван Новаковић, дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email