«

»

јун 27

Одлука о додели угобора за јавну набавку  број ЈН 1.3.15.Р/2018 – Санација  локалних путева

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, број 26,
37230 Александровац
Број:404-8914/2018
Датум:26.06.2018.године.
 
 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-89-13/2018 од 25.06.2018.године,  Начелник Општинске  управе  Општине   Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку велике  вредности радова

 број ЈН 1.3.15.Р/2018

 

1.Уговор за јавну набавку велике   вредности радова  број ЈН 1.3.15.Р/2018- Санација  локалних путева

  (Витково, Доње Ратаје, Горње Ратаје, Венчац, Марковина и Гаревина),  додељује се понуђачу

Д.О.О. “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ,   ул. 29.новембар, бб, 37230 Александровац

  број понуде 183/18 од  14.06.2018. год,  број понуде  код  наручиоца  404-89-7/2018 од 15.06.2018.године.

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

      Наручилац је дана 30.03.2018. године донео  Одлуку о покретању поступка јавне набавке велике вредности радова број 404-89-1/2018.

      Позив за подношење  понуда  број 404-89-4/2018 од  16.05.2018.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 16.05.2018.године и на Порталу Службеног гласника РС дана 23.05.2018. године.

      Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број

404-89-12/2018 од  15.06.2018.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 404-89-13/2018 од 25.06.2018.године.

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

 

1)Предмет јавне набавке су радови- Санација  локалних путева (Витково, Доње Ратаје, Горње

   Ратаје, Венчац, Марковина и Гаревина).

   -Позив за подношење понуда  број  404-89-4/2018 од 16.05.2018.године објављен је на Порталу  Управе  

    за јавне набавке дана 16.05.2018.године и на Порталу “Службеног гласника РС“, дана 23.05.2018.год.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26

    у Александровцу дана 15.06.2018.године са почетком у 11:00 часова, од стране Комисије за јавну

    набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-89-2/2018 од  30.03.2018.године.

 

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:……………………………………………….24.812.500,00 динара.

 

3)Основни подаци о понуђачима

       Број под којим је понуда заведена          Назив понуђача

-404-89-6/2018  од  14.06.2018.године,            – Д.О.О. “Техноградња“ Крушевац,

 ул. Мајке Југовића, бр. 14, 37000 Крушевац.

 

-404-89-7/2018  од  15.06.2018.године,            – Д.О.О. “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ

  ул. 29.новембар, бб, 37230 Александровац.

-404-89-8/2018  од  15.06.2018.године,          – “МЕТАЛПЛАСТ- ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О. 

 Ђуревац-Блаце.

-404-89-9/2018  од  15.06.2018.године,          – “Мирас-Б“ д.о.о.Лесеновци бб, 37230 Александровац.

  

 Неблаговремених понуда није било.                                                    

 

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

  

 4.1. Наручиоцу су  достављене  4 (четири) благовремене  понуде:

      

  Понуђене цене су:

Ред. број Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Понуђена цена без ПДВ износа  у динарима
1. број  Наручиоца:

404-89-6/2018

од 14.06.2018.год.

број Понуђача:05-635 од 11.06.2018. год

Д.О.О. “Техноградња“ Крушевац,

ул. Мајке Југовића, бр. 14,

37000 Крушевац

19.711.404,30
2. број  Наручиоца:

404-89-7/2018

 од 15.06.2018.год.

број Понуђача:183/18 од 14.06.2018.год

Д.О.О. “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ

  ул. 29.новембар, бб, 37230 Александровац

16.717.136,00
3. број  Наручиоца:

404-89-8/2018

 од 15.06.2018.год.

број Понуђача:15-06/18 од 15.06.2018.год

 

“МЕТАЛПЛАСТ- ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О.         

Ђуревац-Блаце

16.872.804,00
4.   број  Наручиоца:

404-89-9/2018

 од 15.06.2018.год.

број Понуђача: 38  од  12.06.2018.год

“Мирас-Б“ д.о.о.

Лесеновци бб, 37230 Александровац

16.746.104,10

 

 4.2.Достава образаца и доказа о испуњености услова за учешће у поступку:

      Сви понуђачи су доставили потребне обрасце и доказе о испуњености  обавезних и додатних  услова.

 

4.3.Достављене понуде број:404-89-6/2018 од 14.06.2018.год.(заводни број Понуђача 05-635 од

        11.06.2018.год, Понуђача Д.О.О. “Техноградња“ Крушевац,ул. Мајке Југовића, бр. 14,

        37000 Крушевац; 404-89-7/2018 од 15.06.2018.год.(заводни број Понуђача 183/18  од  

        14.06.2018.године, Понуђача Д.О.О. “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ ул. 29.новембар, бб,

        37230 Александровац; 404-89-8/2018 од 15.06.2018.год.(заводни број Понуђача 15-06/18  од 

        15.06.2018.године, Понуђача “МЕТАЛПЛАСТ- ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О.Ђуревац-Блаце и

        404-89-9/2018 од 15.06.2018.год. (заводни број Понуђача 38 од  12.06.2018.године,  Понуђача

         “Мирас-Б“ д.о.о. Лесеновци бб, 37230 Александровац  не садрже ни један од 5 наведених разлога  

        по основу члана 106. Закона  о јавним набавкама (“Службени гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и

        68/2015) за одбијање  достављених понуда.

  

4.4.Достављене  понуде су у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама:

         Понуде су благовремене, одговарајуће и  прихватљиве.

 

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

   Начин примене методологије доделе  бодова:

    -Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

    -Број бодова за наведени критеријум  ће се израчунавати на следећи начин:

Број бодова за понуђену цену:Код овог критеријума упоређиваће се укупна цена радова  без ПДВ-а  из понуде међу појединачним понудама.                                                                                             

Могућ број  бодова код овог критеријума је од 0-100 бодова.                                                              

Бодови по овом критеријуму израчунавају се по обрасцу:                          

Број бодова= 100 х најнижа понуђена цена на тендеру / цена конкретног понуђача. 

 

6)Рангирање понуда

       С обзиром да су Наручиоцу достављене  4 (четири)благовремене, одговарајуће и прихватљиве  понуде, Наручилац је на основу  критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

 

   Ранг листа:

Ред.

бр

Назив понуђача Укупна понуђена цена

без ПДВ-а (РСД)

Број бодова
1. Д.О.О. “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ

ул. 29.новембар, бб, 37230 Александровац

16.717.136,00 100х16.717.136,00/16.717.136,00=100
2. “Мирас-Б“ д.о.о.

Лесеновци бб, 37230 Александровац “МЕТАЛПЛАСТ- ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О.

Ђуревац-Блаце

16.746.104,10 100х16.717.136,00/16.746.104,10=99,83
3. “МЕТАЛПЛАСТ- ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О.

Ђуревац-Блаце

16.872.804,00 100х16.717.136,00/16.872.804,00=99,01
4. Д.О.О. “Техноградња“ Крушевац,

ул. Мајке Југовића, бр. 14,

37000 Крушевац

19.711.404,00 100х16.717.136,00/19.711.404,00=84,81

            Комисија  констатује да је понуда  број  404-89-7/2018 од 15.06.2018. године, понуђача

Д.О.О. “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ, ул. 29.новембар, бб, 37230 Александровац, број Понуђача 183/18  од 14.06.2018.године најповољнија.

 

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

      Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор за Санација  локалних путева (Витково, Доње Ратаје, Горње Ратаје, Венчац, Марковина и Гаревина),  број ЈН 1.3.15.Р/2018  са:

       – Д.О.О. “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ, ул. 29.новембар, бб, 37230 Александровац,

       -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:………………………………………………………......16.717.136,00 динара,

       -ПДВ износ 20%:………………………………………………………………………………………………3.343.427,20  динара,

       -укупна понуђена цена са ПДВ-ом:…………………………………………………………..…..20.060.563,20 динара.

 

      -Начин плаћања:У року од 45 календарских дана од дана испостављања месечних и окончане

        ситуације  о изведеним  радовима.

     -Рок извођења радова је: 45 и словима (четрдесетпет) календарских  дана  рачунајући од дана

         увођења у посао (максимално може бити 45 (четрдесетпет) календарских дана).

     -Рок важења понуде износи 90 (деведесет) дана од дана отварања понуда.

     -Гарантни  рок  за  квалитет изведених  радова је:2 године (минимум 2 године) од дана завршетка

      свих радова и предаје окончане ситуације. 

 

 

        Одговорно лице Наручиоца  Начелник  Општинске управе  Општине Александровац  прихватио  је предлог  Комисије за јавну набавку велике вредности радова и на основу законског овлашћења је донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку велике  вредности радова, број ЈН 1.3.15.Р/2018- Санација  локалних путева (Витково, Доње Ратаје, Горње Ратаје, Венчац, Марковина и Гаревина), којом се уговор о јавној набавци за понуду број 183/18 од 14.06.2018.год. (број Наручиоца 404-89-7/2018 од 15.06.2018.године), додељује Понуђачу:

   

Д.О.О. “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ, ул. 29.новембар, бб, 37230 Александровац.

 

 

УПУТСТВО  О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 10 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, у износу од 120.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

                   

 Начелник  Општинске управе,      

 Иван Новаковић, дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email