«

»

јун 06

Oдлука о додели угобора за јавну набавку број ЈН 1.3.14.Р /2018 – Санација  локалних путева

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, број 26,
37230 Александровац
Број:404-6216/2018
Датум:06.06.2018.године.

 

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-62-15/2018 од 05.05.2018.године,  Начелник Општинске управе Општине   Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку велике  вредности радова

 број ЈН 1.3.14.Р /2018

 

 

1.Уговор за јавну набавку велике   вредности радова  број ЈН 1.3.14.Р/2018- Санација  локалних путева

    (Горе Злегиње, Доње Злегиње, Суботица, Новаци, Трнавци и Доброљупци),  додељује се понуђачу

“Мирас-Б“ д.о.о. Лесеновци бб, 37230 Александровац,

    број понуде 30 од  31.05.2018. год,  број понуде  код  наручиоца  404-62-9/2018 од 31.05.2018.године.

 

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

      Наручилац је дана 28.02.2018. године донео  Одлуку о покретању поступка јавне набавке велике вредности радова број 404-62-1/2018.

      Позив за подношење  понуда  број 404-62-4/2018 од  30.04.2018.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 30.04.2018.године и на Порталу Службеног гласника РС дана 14.05.2018. године.

      Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број

404-62-14/2018 од  31.05.2018.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 404-62-15/2018 од 05.06.2018.године.

 

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1)Предмет јавне набавке су радови- Санација  локалних путева (Горе Злегиње, Доње Злегиње,

   Суботица, Новаци, Трнавци и Доброљупци).

   -Позив за подношење понуда  број  404-62-4/2018 од 30.04.2018.године објављен је на Порталу  Управе  за јавне набавке дана 30.04.2018.године и на Порталу “Службеног гласника РС“, дана 14.05.2018.године.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у Александровцу дана 31.05.2018.године са почетком у 11:00 часова, од стране Комисије за јавну  набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-62-2/2018 од  28.02.2018.године.

 

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:……………………………………………….31.125.000,00 динара.

 

3)Основни подаци о понуђачима

       Број под којим је понуда заведена          Назив понуђача

-404-62-6/2018  од  31.05.2018.године,            – Д.О.О. “Техноградња“ Крушевац,

 ул. Мајке Југовића, бр. 14, 37000 Крушевац.

 

-404-62-7/2018  од  31.05.2018.године,            – Д.О.О. “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ

  ул. 29.новембар, бб, 37230 Александровац.

-404-62-8/2018  од  31.05.2018.године,          – “МЕТАЛПЛАСТ- ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О. 

 Ђуревац-Блаце.

 

-404-62-9/2018  од  31.05.2018.године,          – “Мирас-Б“ д.о.о.Лесеновци бб, 37230 Александровац.

 

 Неблаговремених понуда није било.    

                                                

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

   4.1.Наручиоцу су  достављене  4 (четири) благовремене  понуде: 

          Рачунском провером достављених понуда Комисија за јавну набавку је утврдила постојање рачунских

         грешака у оквиру понуде Понуђача “Грађинг“ д.о.о. број 404-62-7/2018 од 31.05.2018.године.

         Дана 05.06.2018.године Комисија је упутила Понуђачу “Грађинг“ д.о.о. Обавештење број

         404-62-14/2018 ради исправке и давања сагласности за уочене рачунске грешке у достављеној понуди.

         Понуђач “Грађинг“ д.о.о. је дао сагласност на исправку рачунских грешака, тако да се укупан износ

         понуде без ПДВ-а од 23.160.940,00 динара и укупан износ са ПДВ-ом од 27.793.128,00 динара мења и

         гласи: укупан понуђени износ без ПДВ-а је 23.073.580,00 динара и укупан понуђени износ понуде са

         ПДВ-ом је 27.688.296,00 динара.

         Понуђене цене су:

Ред. број Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Понуђена цена без ПДВ износа  у динарима
1. број  Наручиоца:

404-62-6/2018

од 31.05.2018.год.

број Понуђача:05-539 од 28.05.2018. год

Д.О.О. “Техноградња“ Крушевац,

ул. Мајке Југовића, бр. 14,

37000 Крушевац

26.498.108,00
2. број  Наручиоца:

404-62-7/2018

 од 31.05.2018.год.

број Понуђача:152/18 од 30.05.2018.год

Д.О.О. “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ

  ул. 29.новембар, бб, 37230 Александровац

23.073.580,00
3. број  Наручиоца:

404-62-8/2018

 од 31.05.2018.год.

број Понуђача:31-05/18 од 31.05.2018.год

 

“МЕТАЛПЛАСТ- ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О.         

Ђуревац-Блаце

22.019.580,00
4.   број  Наручиоца:

404-62-9/2018

 од 31.05.2018.год.

број Понуђача: 30  од  31.05.2018.год

“Мирас-Б“ д.о.о.

Лесеновци бб, 37230 Александровац

20.345.420,00

 4.2.Достава образаца и доказа о испуњености услова за учешће у поступку:

        Сви понуђачи су доставили потребне обрасце и доказе о испуњености  обавезних и додатних  услова.

  4.3.Достављене понуде број:404-62-6/2018 од 31.05.2018.год.(заводни број Понуђача 05-539 од

        28.05.2018.год, Понуђача Д.О.О. “Техноградња“ Крушевац,ул. Мајке Југовића, бр. 14,

        37000 Крушевац; 404-62-7/2018 од 31.05.2018.год.(заводни број Понуђача 152/18  од  

        30.05.2018.године, Понуђача Д.О.О. “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ ул. 29.новембар, бб,

        37230 Александровац; 404-62-8/2018 од 31.05.2018.год.(заводни број Понуђача 31-05/18  од 

        31.05.2018.године, Понуђача “МЕТАЛПЛАСТ- ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О.Ђуревац-Блаце и

        404-62-9/2018 од 31.05.2018.год. (заводни број Понуђача 30 од  31.05.2018.године,  Понуђача

         “Мирас-Б“ д.о.о. Лесеновци бб, 37230 Александровац  не садрже ни један од 5 наведених разлога  

        по основу члана 106. Закона  о јавним набавкама (“Службени гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и

        68/2015) за одбијање  достављених понуда.

   4.4.Достављене  понуде су у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама:

         Понуде су благовремене, одговарајуће и  прихватљиве.

 

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

   Начин примене методологије доделе  бодова:

    -Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

    -Број бодова за наведени критеријум  ће се израчунавати на следећи начин:

Број бодова за понуђену цену:Код овог критеријума упоређиваће се укупна цена радова без ПДВ-а  из понуде међу појединачним понудама.                                                                                             

Могућ број  бодова код овог критеријума је од 0-100 бодова.                                                              

Бодови по овом критеријуму израчунавају се по обрасцу:                          

Број бодова= 100 х најнижа понуђена цена на тендеру / цена конкретног понуђача. 

 

6)Рангирање понуда

       С обзиром да су Наручиоцу достављене  4 (четири)благовремене, одговарајуће и прихватљиве  понуде, Наручилац је на основу  критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

   Ранг листа:

Ред.

бр

Назив понуђача Укупна понуђена цена

без ПДВ-а (РСД)

Број бодова
1. “Мирас-Б“ д.о.о.

Лесеновци бб, 37230 Александровац

 

20.345.420,00 100х20.345.420,00/20.345.420,00=100
2. “МЕТАЛПЛАСТ- ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О.

Ђуревац-Блаце

22.019.580,00 100х20.345.420,00/22.019.580,00=92,40
3. Д.О.О. “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ

ул. 29.новембар, бб, 37230 Александровац

23.073.580,00 100х20.345.420,00/23.073.580,00=88,18
4. Д.О.О. “Техноградња“ Крушевац,

ул. Мајке Југовића, бр. 14,

37000 Крушевац

26.498.108,00 100х20.345.420,00/26.498.108,00=76,78

            Комисија  констатује да је понуда  број  404-62-9/2018 од 31.05.2018. године, “Мирас-Б“ д.о.о.

Лесеновци бб, 37230 Александровац, број Понуђача 30  од 31.05.2018.године најповољнија.

 

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

      Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор за Санацију локалних  путева (Горње Злегиње, Доње Злегиње, Суботица, Новаци, Трнавци и Доброљупци),  број ЈН 1.3.14.Р/2018  са:

       –“Мирас-Б“ д.о.о. Лесеновци бб, 37230 Александровац,

       -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:………………………………………………………......20.345.420,00 динара,

       -ПДВ износ 20%:………………………………………………………………………………………………4.069.084,00  динара,

       -укупна понуђена цена са ПДВ-ом:…………………………………………………………..…..24.414.504,00 динара.

 

   -Начин плаћања:У року од 45 календарских дана од дана испостављања месечних и окончане

    ситуације  о изведеним  радовима.

   -Рок извођења радова је: 60 и словима (шездесет) календарских  дана  рачунајући од дана увођења

     у посао (максимално може бити 60 (шездесет) календарских дана).

   -Рок важења понуде износи 90 (деведесет) дана од дана отварања понуда.

   -Гарантни  рок  за  квалитет изведених  радова је:2 године (минимум 2 године) од дана завршетка

     свих радова и предаје окончане ситуације.

 

        Одговорно лице Наручиоца  Начелник  Општинске управе  Општине Александровац  прихватио  је предлог  Комисије за јавну набавку велике вредности радова и на основу законског овлашћења је донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку велике  вредности радова, број ЈН 1.3.14.Р/2018- Санацијa локалних  путева (Горње Злегиње, Доње Злегиње, Суботица, Новаци, Трнавци и Доброљупци),

којом се уговор о јавној набавци за понуду број 30 од 31.05.2018.год. (број Наручиоца

404-62-9/2018 од  31.05.2018.године), додељује Понуђачу:

   

“Мирас-Б“ д.о.о. Лесеновци бб, 37230 Александровац.

  

УПУТСТВО  О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 10 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, у износу од 120.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

             

 Начелник  Општинске управе, 

 Иван Новаковић, дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email