«

»

јун 26

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ТРАДИЦИОНАЛНИМ ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА 2024. ГОДИНУ

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (,, Службени гласник РС“ број 129/07 и, 83/2014- др. закон, 101/2016- др.закон и 47/18), члана 68. Статута општине Александровац  (,,Службени лист општине Александровац“ број  2/19), члана  14. Одлуке о буџету општине Александровац за 2024. годину (,,Службени лист општине Александровац“ број 9/24), раздео 5.  функционална класификација 840 и економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, позиција 253, члана 12. Правилника о начину, поступку и критеријумима доделе средстава традиционалним црквама и верским заједницама са територије општине Александровац („ Службени лист општине Алексндровац“ број 8/20) и на основу спроведеног Конкурса за доделу средстава буџета општине Александровац традиционалним црквама и верским заједницама са територије општине Александровац за 2024. годину од 15.априла 2024. године,   на предлог Комисије за спровођење конкурсног поступка,

Председница општине Александровац дана 24. јуна 2024. године донела је  

 

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ТРАДИЦИОНАЛНИМ ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА 2024. ГОДИНУ

 

Средства предвиђена у члану  14. Одлуке о буџету општине Александровац за 2024. годину (,,Службени лист општине Александровац“ број 9/24), раздео 5.  функционална класификација 840 и економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, позиција 253, а која су намењена за финансирање пројеката цркава и верских заједница са територије општине Александровац за 2024. годину у укупном износу од 1.500.000,00 динара расподељују се на следећи начин:

 

 1. Ц.О Александровац, Ботурићи – Св. Архангела Михајла и Гаврила –пројекат: Извођење радова на  фрескописању параклиса -250.000,00- динара.

 

 1. Руденице, манастир Св. Илије– пројекат: Изградња литургијске надстрешнице у порти манастира 300.000,00 динара.

 

 1. Ц.О В.Врбница, Доњи Ступањ Св. Андрије Првозваног- пројекат: Постављање бехатон бетонских плоча у порти храма- 325.000,00-динара.

 

 1. Дренча, манастир Ваведења пресвете Богородице– пројекат: Санација дела покривача и реконструкција постојећег објекта у порти манастира- 300.000,00 динара.

 

 1. Ц.О. Г. Ступањ, Г. Ступањ Св. врачева Козме и Дамјана-пројекат: Извођење радова на спољним зидовима, изолација и фасада са завршним бојама- 325.000,00 динара.

 

 1. Ц.О. Александровац, Александровац-храм Сабора српских светитеља-пројекат: Изградња потпорних зидова за ограду порте храма у Александровцу- На основу бодовне листе и недостатка финансијских средстава која се додељују из буџета општине Александровац за традиционалне цркве и верске заједнице за 2024. годину, за овај пројекат нису додељена  средства.

 

 1. ЦО В.Врбница, В. Врбница црквена кућа при цркви Св. Николе-пројекат: Замена старе столарије на црквеној кући. На основу бодовне листе и недостатка финансијских средстава која се додељују из буџета општине Александровац за традиционалне цркве и верске заједнице за 2024. годину, за овај пројекат нису додељена средства.

 

 1. Ц.О. В.Врбница, Мрмош црквена кућа при цркви Св. Роман-Манастирак- пројекат: Израда изолације и фасаде на црквеној кући- На основу бодовне листе и недостатка финансијских средстава која се додељују из буџета општине Александровац за традиционалне цркве и верске заједнице за 2024. годину, за овај пројекат нису додељена средства.

       Пријаве:

 1. Ц.О. Трнавци, Трнавци Св. Апостола и Јеванђелисте Марка-пројекат: Изградња потпорног зида ради заштите храма од бујичних потока- С обзиром да је укупна цена изражена у страној валути, нетачано попуњен финансијски план и поднета непотпуна документацуја пројекат није испунио услове за доделу средстава.

 

 1. Ц.О. Трнавци, Варина Црква Св. Великомученица Марина-пројекат: Извођење радова замена врата и израда надстршнице – С обзиром да је нетачано попуњен финансијски план и поднета непотпуна документацуја, пројекат није испунио услове за доделу средстава.

 

Нису испуниле услове из конкурса за доделу средстава.

Пријава:

 1. ЦО Плоча, Плеш-Летина – пријава поднета 10. маја 2024, године након истека рока за подношење пријава одбацује се као неблаговремена.

  

 

          На основу ове одлуке и спроведеног Јавног конкурса, са црквама и верским заједницама Председница општине Александровац закључује уговоре  којим се уређују  међусобна права и обавезе уговорних страна, назив одобреног пројекта, време реализације пројекта, висина одобрених средстава, начин праћења реализације пројекта, обавезе носиоца пројекта у погледу реализације и подношење извештаја о реализацији пројекта, као и друга права и обавезе уговорних страна.

 

       Ова Одлука је коначна.

 Ову одлуку објавити  на званичној интернет страници  општине Александровац  и на огласној табли у року од осам дана од њеног доношења.

 

 

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Број: 020-781/2024-07 од 24. јуна  2024. године

 

                                                                                                                            

 

 

                                                                                                                                    Председница

                                                                                                                       Јелена Пауновић, дипл. правник

 

Print Friendly, PDF & Email