«

»

дец 23

Oдлука о буџету општине Александровац за 2017. годину

           На основу члана 43. Закона о буџетском систему (“Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон и 103/2015), члана 32. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Србије“, брoj 129/07 и 83/2014-др.закон) и члана 26. Статута општине Александровац (“Службени лист општине Александровац“, брoj 7/2008, 1/2012, 13/2012 , 3/2013 и 11/2016), Скупштина општине Александровац, на VII  седници, одржаној дана 20. децембра 2016. године, донела је

 

 

О Д Л У К У

О  БУЏЕТУ  ОПШТИНЕ  АЛЕКСАНДРОВАЦ  ЗА  2017.  ГОДИНУ

 

 

I  ОПШТИ  ДЕО

 

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Александровац за 2017. годину, уређује се његово извршавање, права и обавезе корисника буџетских средстава и друга питања у складу са Законом.

 

Члан 2.

            Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Александровац за 2017. годину, састоје се од:

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА Економска класификација у динарима
1. Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине 7 + 8 701.376.834,00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 4 + 5 721.467.771,56
3. Буџетски суфицит/дефицит (7+8) – (4+5) -20.090.937,56
4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности 6211) 62  
6. Укупан фискални суфицит/дефицит (7+8) – (4+5) – 62 -20.090.937,56
Б.  РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
1. Примања од задуживања 91 0,00
2. Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) 92 3.000.000,00
3. Неутрошена средства из претходних година 3 24.990.937,56
4. Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности 6211) 6211  
5. Издаци за отплату главнице дуга 61 7.900.000,00
B. Нето финансирање (91+92+3) – (61+6211) 20.090.937,56

 

 

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака:

ОПИС Економска класификација Износ
Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине   701.376.834,00
1. Порески приходи 71 329.200.000,00
  1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса) 711 245.200.000,00
  1.2 Самодопринос 711180  
  1.3 Порез на имовину 713 52.000.000,00
  1.4 Остали порески приходи 714+716 32.000.000,00
2. Непорески приходи 74 86.949.889,00
  2.1 Приходи од имовине 741 31.100.000,00
  2.2 Приходи од продаје добара и услуга 742 36.684.159,00
  2.3 Новчане казне 743 2.800.000,00
  2.4 Остали непорески приходи 744+745+771 16.365.730,00
3. Поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи) 714543 + 714562 + 743324 7.500.000,00
4. Донације 731+732  
5. Трансфери 733 251.944.901,00
6. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 25.782.044,00
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске и финансијске имовине   721.467.771,56
1. Текући расходи 4 569.820.755,08
  1.1 Расходи за запослене 41 162.018.515,00
  1.2 Коришћење услуга и роба 42 193.904.342,33
  1.3 Отплата камата 44 5.600.000,00
  1.4 Субвенције 45 54.734.212,00
  1.5 Социјална заштита из буџета 47 16.465.000,00
  1.6 Остали расходи 48 32.936.828,00
  1.7 Средства резерви 499 4.000.000,00
2. Донације, дотације и трансфери 46 100.161.857,75
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 151.647.016,48
4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) 62  
Примања од продаје финансијске имовине и задуживања    
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине 92 3.000.000,00
2. Задуживање 91 0,00
  2.1 Задуживање код домаћих кредитора 911  
  2.2 Задуживање код страних кредитора 912  
Отплата дуга и набавка финансијске имовине    
3. Отплата дуга 61 7.900.000,00
  3.1 Отплата дуга домаћим кредиторима 611 7.100.000,00
  3.2 Отплата дуга страним кредиторима 612  
  3.3 Отплата дуга по гаранцијама 613  
  3.4. 614 800.000,00
4. Набавка финансијске имовине 6211  
Вишак прихода из ранијих година 3 24.990.937,56

 

Члан 3.

Финансирање буџетског дефицита из члана 2. ове Одлуке у износу од 20.090.937,56 динара, обезбеђује се из пренетих неутрошених средстава из претходних година.

 

 

 

 

Члан 4.           

Приходи буџета општине Александровац за 2017. годину у укупном износу од 646.893.371 динара и приходи буџетских корисника из осталих извора у укупном износу од 82.474.400,56 динара, по изворима и врстама прихода планирају се у следећим износима:

Класа/Категорија/Група Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА  ПЛАН ЗА 2017. УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
Средства из буџета Структура % Средства из осталих извора финансирања
300000 300000 Пренета средства из претходне године     24.990.937,56 24.990.937,56
700000 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 618.111.327,00 95,55% 57.483.463,00 675.594.790,00
710000 710000 ПОРЕЗИ 333.700.000,00 51,59% 0,00 333.700.000,00
711000 711000 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 245.200.000,00 37,90% 0,00 245.200.000,00
  711111 Порез на зараде 180.000.000,00 27,83%   180.000.000,00
  711121 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе 1.500.000,00 0,23%   1.500.000,00
  711122 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе 7.000.000,00 1,08%   7.000.000,00
  711123 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем 19.000.000,00 2,94%   19.000.000,00
  711143 Порез на приходе од непокретности 4.000.000,00 0,62%   4.000.000,00
  711145 Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари – по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе 1.000.000,00 0,15%   1.000.000,00
  711146 Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе 500.000,00 0,08%   500.000,00
  711147 Порез на земљиште 1.500.000,00 0,23%   1.500.000,00
  711148 Порез на приходе од непокретности, по решењу Пореске управе 700.000,00 0,11%   700.000,00
  711190 Порез на друге приходе 30.000.000,00 4,64%   30.000.000,00
713000 713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 52.000.000,00 8,04% 0,00 52.000.000,00
  713121 Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица 19.000.000,00 2,94%   19.000.000,00
  713122 Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица 18.000.000,00 2,78%   18.000.000,00
  713311 Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе 5.000.000,00 0,77%   5.000.000,00
  713421 Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе 6.000.000,00 0,93%   6.000.000,00
  713423 Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе        4.000.000,00 0,62%   4.000.000,00
714000 714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 21.500.000,00 3,32% 0,00 21.500.000,00
  714513 Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина 14.000.000,00 2,16%   14.000.000,00
  714543 Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта 1.000.000,00 0,15%   1.000.000,00
  714552 Боравишна такса 1.000.000,00 0,15%   1.000.000,00
  714562 Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 3.500.000,00 0,54%   3.500.000,00
  714593 Накнада за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и телеграфских водова и слично, на општинском путу и улици, ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе 500.000,00 0,08%   500.000,00
  714594 Годишња накнада за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са општинског пута и улице, ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе 400.000,00 0,06%   400.000,00
  714595 Накнада за постављање објеката и средстава за оглашавање и обавештавање у пределу општинског пута и улице, ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе 500.000,00 0,08%   500.000,00
  714598 Накнада за ванредни превоз на општинском путу и улице, ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе 500.000,00 0,08%   500.000,00
  714599 Накнада за закуп делова земљишног појаса општинског пута и улице, ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе 100.000,00 0,02%   100.000,00
716000 716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ 15.000.000,00 2,32% 0,00 15.000.000,00
  716111 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 15.000.000,00 2,32%   15.000.000,00
730000 730000 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 229.611.327,00 35,49% 22.333.574,00 251.944.901,00
733000 733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 229.611.327,00 35,49% 22.333.574,00 251.944.901,00
  733151 Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина 229.611.327,00 35,49% 16.853.574,00 246.464.901,00
  733154 Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина   0,00% 5.480.000,00 5.480.000,00
740000 740000 ДРУГИ ПРИХОДИ 54.800.000,00 8,47% 35.149.889,00 89.949.889,00
741000 741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 31.100.000,00 4,81% 0,00 31.100.000,00
  741151 Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака 500.000,00 0,08%   500.000,00
  741520 Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта 2.000.000,00 0,31%   2.000.000,00
  741531 Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности 22.000.000,00 3,40%   22.000.000,00
  741532 Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима 3.500.000,00 0,54%   3.500.000,00
  741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 200.000,00 0,03%   200.000,00
  741535 Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом 200.000,00 0,03%   200.000,00
  741538 Допринос за коришћење грађевинског земљишта 700.000,00 0,11%   700.000,00
  741569 Сливна водна накнада од правних лица 2.000.000,00 0,31%   2.000.000,00
742000 742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 16.000.000,00 2,47% 20.684.159,00 36.684.159,00
  742151 Приходи од продаје добара и услуга   0,00% 20.684.159,00 20.684.159,00
  742152 Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини 1.000.000,00 0,15%   1.000.000,00
  742153 Приходи од закупнине за грађевинско земљиште 3.500.000,00 0,54%   3.500.000,00
  742251 Општинске административне таксе 1.500.000,00 0,23%   1.500.000,00
  742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 2.500.000,00 0,39%   2.500.000,00
  742255 Такса за озакоњење објеката 5.000.000,00 0,77%   5.000.000,00
  742351 Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина                                                              2.500.000,00 0,39%   2.500.000,00
743000 743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 5.800.000,00 0,90% 0,00 5.800.000,00
  743324 Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима 3.000.000,00 0,46%   3.000.000,00
  743351 Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општине 300.000,00 0,05%   300.000,00
  743924 Приходи од увећања целокупног пореског дуга 2.500.000,00 0,39%   2.500.000,00
744000 744000 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 1.500.000,00 0,23% 13.085.730,00 14.585.730,00
  744151 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина 1.500.000,00 0,23% 13.085.730,00 14.585.730,00
745000 745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 400.000,00 0,06% 1.380.000,00 1.780.000,00
  745151 Остали приходи у корист нивоа општина 200.000,00 0,03% 1.380.000,00 1.580.000,00
  745152 Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа општине 200.000,00 0,03%   200.000,00
800000 800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 25.782.044,00 3,99% 0,00 25.782.044,00
810000 810000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 25.782.044,00 3,99% 0,00 25.782.044,00
  811000 Примања од продаје непокретности 25.782.044,00 3,99%   25.782.044,00
920000 920000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ 3.000.000,00 0,46% 0,00 3.000.000,00
  921951 Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа општина 3.000.000,00 0,46%   3.000.000,00
  7+8+9 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 646.893.371,00 100,00% 57.483.463,00 704.376.834,00
  3+7+8+9 УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 646.893.371,00 100,00% 82.474.400,56 729.367.771,56
             

           

 

Члан 5.

Расходи и издаци буџета општине Александровац за 2017. годину, планирају се у укупном износу од 729.367.771,56 динара, и то:

I  Средства из буџета у укупном износу од 646.893.371,00 динара:

 1. Текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине: 638.993.371 динара и
 2. Издаци за отплату главнице домаћим пословним банкама и отплата за финансијски лизинг – 7.900.000,00 динара

II  Средства из осталих извора финансирања у укупном износу од 82.474.400,56 динара:

 1. Средства из сопствених активности буџетских корисника у укупном износу од 35.149.889,00 динара,
 2. Приходи буџетских корисника од трансфера од других нивоа власти и донација у укупном износу од 22.333.574,00 динара,
 3. Пренета неутрошена средства из претходних година у укупном износу од 24.990.937,56 динара.

 

Члан 6.

Расходи и издаци из средстава буџета у износу од 646.893.371,00 динара и расходи и издаци из средстава из осталих извора у износу од 82.474.400,56 динара, по основним наменама утврђују се у следећим износима:

 

 

Члан 7.

Расходи и издаци из средстава буџета у износу од 646.893.371,00 0 динара и расходи и издаци из средстава из осталих извора у износу од 82.474.400,56 динара, по функционалној класификацији утврђују се у следећим износима:

 

 

Члан 8.

Расходи и издаци из средстава буџета у износу од 646.893.371,00 0 динара и расходи и издаци из средстава из осталих извора у износу од 82.474.400,56 динара, по програмској класификацији утврђују се у следећим износима:

 

 

Члан 9.

            Планирани капитални издаци за 2017. годину, исказују се у следећем прегледу:

 

    

 

 

 

II  ПОСЕБАН  ДЕО

 

Члан 10.

Средства буџета у укупном износу од 646.893.371,00 динара, средства из осталих извора у укупном износу од 82.474.400,56 динара, распоређују се по корисницима и наменама, и то:

 

 

 

III  ИЗВРШАВАЊЕ  БУЏЕТА

 

Члан 11.

            У складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (“Службени гласник РС“, број 68/2015), број запослених код корисника буџета општине Александровац не може прећи максималан број запослених на неодређено и одређено време, и то:

     Максимални број запослених на неодређено време у јавном сектору општине Александровац  по организационим облицима је:

 

РРедни

бброј

Назив организационог облика Изабрана , именована и постављена лица на одређено време

за 2015

максимални,број запослених на

неодређено време

за 2015

II органи општине Александровац 5 76
1 Скупштина општине 1  
2 Председник општине 2  
3 Општинско веће    
  Општинска управа 1 74
5 Јавно правобранилаштво 1 1
6 месна заједница Александровац   1
III јавнe службe 6 110
1 Предшколска установа “Наша радост “ 1 75
2 Народна библиотека 1 6
3 Дом културе “Милосав Буца Мирковић“ 1 18
4 Музеј винарства и виноградарства 1 5
5 Завичајни музеј  Жупе 1 4
6 Туристичка организација Александровац 1 2
IIII јавнa предузећa 2 145
2 Јавно комунално стамбено предузеће Александровац 1 137
3 Јавно предузеће “Пословни центар“ Александровац-Жупа 1 8
IIV привреднa друштвa 2 5
1 Канцеларија за локални економски развој д.о.о Александровац 1 2
2 Агенција за књиговодствене услуге општине Александровац д.о.о 1 3
  УКУПНО:  I + II + III + IV 15 336

 

Члан 12.

            Општинско веће донеће програм рационализације којим ће обухватити све кориснике јавних средстава, укључујући и одређене критеријуме за извршење тог програма, и о томе обавестити скупштину општине.

            Корисници буџетских средстава не могу заснивати радни однос са новим лицима без претходне сагласности председника општине и ако за њихове плате нису обезбеђена средства у буџету за 2017. годину.

 

Члан 13.

Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника буџетских средстава, као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора општине, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора општине Александровац.

 

Члан 14.

            Приходи и примања буџета прикупљају се и наплаћују у складу са законом и другим прописима, независно од износа утврђених у буџету за поједине врсте прихода и примања.

 

Члан 15.

            Распоред и коришћење средстава у 2017. години утврђених овом Одлуком за директне и индиректне буџетске кориснике у оквиру раздела 1,2,3,4 и 5 вршиће се у оквиру одобрених апропријација и њихових финансијских планова усклађених са овом Одлуком.

Изузетно, у случају да се буџету општине Александровац из другог буџета (Републике, друге општине) определе актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове Одлуке, Одељење за буџет и финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.

 

Члан 16.

            Распоред и коришћење средстава у 2017. години утврђених овом Одлуком, вршиће се по посебном акту који доноси Општинско веће, и то у оквиру следећих раздела:

            Раздео 3, глава 1, функционална класификација 160 – Општински штаб за ванредне ситуације и функционална класификација 360 – Програм расподеле средстава за безбедност саобраћаја

            Раздео 5, глава 1 – Дотације и накнаде из буџета (суфинансирање програма невладиних организација и удружења по основу јавних конкурса, суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области информисања и једнократне награде талентованим ученицима и студентима, као и дотације верским заједницама)

Средства Фонда за развој пољопривреде, Раздео 5, глава 1.1, функционална класификација 421, користиће се у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију општине Александровац за 2017. годину.

Средства Фонда за заштиту животне средине, Раздео 5, глава 1.2, функционална класификација 560, користиће се у складу са Програмом заштите животне средине за територију општине Александровац за 2017. годину.

 

Члан 17.

            Општинско веће је одговорно за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о буџетском систему.

            Председник општине, у складу са чланом 27ж. Закона о буџетском систему, може поднети захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад Законом утврђеног нивоа од 10% укупних прихода, уколико је дефицит резултат реализације јавних инвестиција.

 

Члан 18.

            По доношењу буџета, у року од 15 дана од дана ступања на снагу Одлуке о буџету општине Александровац, Одељење за буџет и финансије обавештава директне и индиректне буџетске кориснике о одобреним апропријацијама.

 

Члан 19.

Корисник буџетских средстава може преузимати обавезе на терет буџета само до износа апропријације  утврђене овом Одлуком.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава могу користити средства распоређена овом Одлуком само за намене за које су им по њиховим захтевима та средства одобрена и пренета.

Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђених овом Одлуком или су у супротности са Законом о буџетском систему, не могу се извршавати на терет буџета.

Изузетно, корисници буџетских средстава, у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему, могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година, на основу предлога органа надлежног за послове финансија, уз сагласност општинског већа.

 

Члан 20.

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другог правног акта, уколико законом није друкчије прописано.

Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом 56. став 3. Закона о буџетском систему. 

 

Члан 21.

            Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других извора.

            Обавезе преузете у 2017. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а нeизвршене у току 2017. године, преносе се у 2018. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом Одлуком.

 

Члан 22.

            Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.

           

Члан 23.

            Средства распоређена за финансирање расхода и издатака директних и индиректних корисника буџета, преносе се на основу њиховог захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета.

            Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну рачуноводствену документацију за плаћање (копије).

            У случају да за извршење одређеног плаћања буџетског корисника није постојао правни основ, средства се враћају у буџет општине.

 

Члан 24.

            Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета. Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.

           

Члан 25.

            Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, дужни су да поступају у складу са Законом о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

Члан 26.

            У буџетској 2017. години неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста накнада и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета, осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2017. години.

 

Члан 27.

            Корисник буџетских средстава који одређени расход и издатак извршава из других извора прихода и примања, који нису општи приход буџета (извор 01 – Приходи из буџета), обавезе може преузимати само до нивоа остварења тих прихода или примања, уколико је ниво остварених прихода и примања мањи од одобрених апропријација.

 

Члан 28.

            Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених апропријација из разлога извршења принудне наплате, за износ умањења предузеће одговарајуће мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што ће предложити умањење обавезе, односно продужење уговорног рока за плаћање или отказати уговор.

 

Члан 29.

            Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају расходи за сталне трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања и материјал.

            Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних издатака измире у року утврђеном законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

 

Члан 30.

            Буџетски корисници су дужни да на захтев Одељења за буџет и финансије, ставе на увид документацију о њиховом финансирању, као и да достављају извештаје о остварењу прихода и извршењу расхода, и то: месечно (до 05. у месецу за претходни месец) и квартално (до 10. априла за период јануар – март; до 10 јула за период јануар – јун; до 10. октобра за период јануар – септембар и до 10. јануара за период јануар – децембар).

            Буџетски корисници су дужни да обавесте Скупштину општине о свим променама.

 

Члан 31.

            Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2017. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

 

Члан 32.

            Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2016. године сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2016. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Александровац за 2016. годину.

 

Члан 33.

            Одлуку о промени апропријације у току године у складу са чланом 61. став 1-5. Закона о буџетском систему доноси Општинско веће.

            Корисник буџетских средстава, уз одобрење Одељења за буџет и финансије, може извршити преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода који се финансира из општих прихода буџета,  у износу до 5% вредности апропријације за расход чији се износ умањује.

 

Члан 34.

Решење о употреби текуће буџетске резерве и сталне буџетске резерве на предлог Одељења за буџет и финансије, доноси Општинско веће.

 

Члан 35.

            Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са чланом 64. Закона о буџетском систему доноси Општинско веће.

 

Члан 36.

            Повраћај погрешно или више наплаћених буџетских прихода, врши се у складу са чланом 60. Закона о буџетском систему и чланом 7. Правилника о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора општине Александровац.

 

Члан 37.

            Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2017. години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему.

 

Члан 38.

            Одлука о задуживању за финансирање дефицита текуће ликвидности који може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, као и одлука о дугорочном задуживању за финансирање капиталних инвестиционих расхода, доносе се у складу са чланом 33, 34, 35, 36, 37 и 38. Закона о јавном дугу (“Службени гласник РС“, број 61/2005, 107/2009 и 78/2011).

 

Члан 39.

            Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер, односно руководилац, односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа, као и за издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.

Функционер, односно руководилац директних и индиректних корисника буџетских средстава одговоран је за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу одобрених буџетских апропријација.

 

Члан 40.

            За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, поред функционера односно руководиоца директних и индиректних корисника буџетских средстава, одговоран је начелник Одељења за буџет и финансије.

 

Члан 41.

            Одељење за буџет и финансије редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише Председника општине и Општинско веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

            У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана, Општинско веће усваја и доставља извештај Скупштини општине.

            Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања.

 

Члан 42.

            За извршавање ове Одлуке одговоран је Председник општине.

            Наредбодавац за извршење буџета је Председник општине.

 

Члан 43.

Ову Одлуку објавити у  “ Службеном листу општине Александровац “ и доставити Министарству финансија Републике Србије.

 

Члан 44.

            Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Александровац, а примењиваће се од 1. јануара 2017. године.

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  АЛЕКСАНДРОВАЦ

Број 020-655/2016-01 од 20 .децембра 2016. године

 

                                                                                                        Председник Скупштине општине

                                                                                                                      мр Тома Савковић

 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

 

                Одлука о буџету јединице локалне самоуправе јесте одлука којом се процењују приходи и примања и утврђују расходи и издаци за финасирање њене надлежности, као и одредбе битне за извршење те одлуке за једну или три године и која садржи одредбе битне за извршење те одлуке.  

 

            Сходно члану 31 Закона о буџетском систему, министар финансија доставља упутство за припрему одлуке о буџету локалној власти до 5. јула, које ни ове године није достављено у прописаном року.Неоспорно је да рокови треба да се поштују ,мада је пракса показала другачије како на доношењу буџета Републике тако и на доношењу буџета локалне власти.Треба нагласити да је за припрему нацта буџета локалном органу за финансије неопходно да на време располаже параметрима и смерницама и износима трансферних средстава,што је и у овој години изостало.

            У Упутству за припрему одлуке о  буџету локалне власти за 2017.годину и пројекција за 2018.и 2019.годину  број 401-00-03884/2016-03  од 14.новембра 2016.године  које је објавило  Министарство финансија, а које је достављено општини Александровац 17. новембра 2016.године  дате су основне економске претпоставке и смернице за припрему предлога финансијског плана буџетских корисника и и одлуке о буџету локалне власти са средњорочним пројекцијама и инструкцијама у вези планирања прихода буџета.

                        Смернице за планирање расхода и издатака буџетских корисника за 2017. годину су следеће:

-Јединице локалне власти у 2017. години могу планирати укупна средстава потребна за исплату плата запослених које се финансирају из буџета јединица локалне власти, тако да масу средстава за исплату плата планирају на нивоу исплаћених плата у 2016. години, а највише до дозвољеног нивоа за исплату  у складу са чланом 36. Закона о буџету Републике Србије за 2016. годину (“Службени гласник РС“ број 103/2015.

-Средства добијена по основу умањења у складу са одредбама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава треба планирати на економској класификацији 465 – Остале дотације и трансфери.

-У 2017.години не треба планирати обрачун и исплату божићних,годишњих и других врста награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима,за директне и индиректне кориснике буџетских средстава локалне власти,осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2017.години.

-У првом кварталу 2017.године Министарство државне управе и локалне самоуправе ће у сарадњи са Министарством финансија разматрати све параметре који уичу на одређивање максималног броја запослених за 2017.годину у систему локалне самоуправе,као и висину неопходних средстава за њихове плате.На основу тога Влада ће донети одлуку о максималном броју запослених на неодређено време у наведеним системима за ту годину.

            – Група конта 42 – Коришћење услуга и роба, потребно је реално планирати средства за ове намене у 2017.години,а нарочито за извршавање расхода на име сталних трошкова.

            – Група конта 45 – Субвенције, неопходно је преиспитати све програме по основу којих се додељују субвенције.Приликом планирања средстава за субвенције и њихових намена посебно треба имати у виду све прописе који се тичу контроле државне помоћи.

 1. Расходе групе конта 48 – Остали расходи, такође треба планирати у складу са рестриктивном политиком која се спроводи у циљу одрживог нивоа дефицита
 2. У оквиру класе 5 – Издаци за нефинансијску имовину, набавке административне, канцеларијске опреме, аутомобила и осталих основних средстава за редован рад потребно је планирати уз максималне уштеде, тако да се само врше набавке средстава неопходних за рад.
 3. Ненаменска трансферна средства јединице локалне самоуправе планирају у истом износу који је био опредељен Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину.

 

Укупни приходи буџета општине Александровац за 2017.годину планирани су у износу од  729.367.771,56 динара и то:

-приходи буџета  износу од 646.893.371 динара и

-приходи буџетских корисника  у износу од 57.483.463 динара и

 пренета неутрошена средства из ранијих година у износу од 24.990.937,56 динара

 

Порески приходи – Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса), Порез на имовину , Остали порески приходи – Порез на добра и услуге и Комунална такса за истицање фирме на пословном простору планирани су у износу од  333.700.000 динара односно 47,37% у односу на план за 2017.годину.

Непорески приходи – Приходи од имовине, Приходи од продаје добара и услуга, Новчане казне , Остали непорески приходи –Добровољни трансфери од физичких и правних лица и Мешовити и неодређени приходи планирани су у износу од  89.949.889,00, односно 12,77% у односу на план за 2017.годину

Поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи) планирани су у износу од 7.500.000 динара и то:накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта у износу од 1.000.000 динара, посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине у износу од 3.500.000 динара и приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима  у износу од 3.000.000 динара. Приходи буџета општине Александровац за 2017. годину, за које је посебним прописима утврђена намена, користиће се у складу са актима које доноси Скупштина општине и Општинско веће.

 

Трансфери су планирани у износу од 251.944.901 динара односно 35,77% и то текући ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општине у износу од  246.464.901,00 и текући наменски трансфери у корист нивоа општине у износу од 5.480.000 динара.

Примања од продаје нефинансијске имовине  планирана су у износу од 25.782.044 динара односно 3,66% у односу на укупан план.

Примања од продаје финансијске имовине  планирана су у износу од 3.000.000 динара односно 0,43% у односу на укупан план.

Пренета неутрошена средства из претходних година у износу од 24.990.937,56 динара састоје се од:

 1. Наменска средства по основу прихода од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима у износу од 9.590.054,96 динара, која се користе у складу са Програмом расподеле средстава за унапређење безбедности саобраћаја на путевима на подручју општине Александровац који доноси Општинско веће
 2. Наменска средства за заштиту животне средине (посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине) у износу од 15.270.455,75 динара, која се користе у складу са Програмом заштите животне средине за територију општине Александровац који доноси Скупштина општине уз сагласност надлежног Министарства
 3. Наменска средства од накнаде за промену намене пољопривредног земљишта у износу од 121.712 динара, која се користе у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију општине Александровац који доноси Скупштина општине уз сагласност надлежног Министарства
 4. Неутрошена средства за манифестацију Жупска берба 2016. у износу од 8.714,85 динара.

 

Расходи и издаци буџета општине Александровац за 2016. годину, планирају се у укупном износу од 729.367.771,56 динара, и то:

I  Средства из буџета у укупном износу од 646.893.371,00 динара:

 1. Текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине: 638.993.371 динара и
 2. Издаци за отплату главнице домаћим пословним банкама и отплата за финансијски лизинг – 7.900.000,00 динара

II  Средства из осталих извора финансирања у укупном износу од 82.474.400,56 динара:

 1. Средства из сопствених активности буџетских корисника у укупном износу од 35.149.889,00 динара,
 2. Приходи буџетских корисника од трансфера од других нивоа власти и донација у укупном износу од 22.333.574,00 динара,
 3. Пренета неутрошена средства из претходних година у укупном износу од 24.990.937,56 динара.

 

Распоред и коришћење средстава у 2017. години утврђених овом Одлуком за буџетске кориснике у оквиру раздела 1,2,3,4 и 5 вршиће се у оквиру одобрених апропријација и њихових финансијских планова усклађених са овом Одлуком.

 

Распоред и коришћење средстава у 2017. години утврђених овом Одлуком, вршиће се по посебном акту који доноси Општинско веће, и то у оквиру следећих раздела:

            Раздео 3, глава 1, функционална класификација 160 – Општински штаб за ванредне ситуације и функционална класификација 360 – Програм расподеле средстава за безбедност саобраћаја

            Раздео 5, глава 1 – Дотације и накнаде из буџета (суфинансирање програма невладиних организација и удружења по основу јавних конкурса, суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области информисања и једнократне награде талентованим ученицима и студентима, као и дотације верским заједницама)

Средства Фонда за развој пољопривреде, Раздео 5, глава 1.1, функционална класификација 421, користиће се у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију општине Александровац за 2017. годину.

Средства Фонда за заштиту животне средине, Раздео 5, глава 1.2, функционална класификација 560, користиће се у складу са Програмом заштите животне средине за територију општине Александровац за 2017. годину.

Раздео 1, глава 1 – Скупштина општине – планирана су средства у износу од 8.431.140 динара.У оквиру овог раздела планирана су средства за плате, трошкове путовања,дневнице одборницима, стална радна тела, накнаду за лица која нису на сталном раду (Председник скупштине и заменик председника скупштине), финансирање редовног рада политичких субјеката којима се средства расподељују у износу од 0,105% пореских прихода,за канцеларијски материјал, средства за уплату у буџет Републике Србије по основу обрачунате разлике између неумањене и привремено умањене основице за обрачун и исплату плата запослених код корисника буџетских средстава, а на основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и за Дан општине.

Раздео 2, глава 1 – Општинско веће – планирана су средства у износу од 3.400.000 динара.У оквиру овог раздела планирана су средства за накнаду за лица која нису на сталном раду (чланови Општинског већа),за канцеларијски материјал и за трошкове путовања.

Раздео 3, глава 1 – Председник општине – планирана су средства у износу од 6.650.144 динара и то за плате, превоз запослених,трошкове путовања, материјал, средства за уплату у буџет Републике Србије по основу обрачунате разлике између неумањене и привремено умањене основице за обрачун и исплату плата запослених код корисника буџетских средстава, а на основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

У оквиру овог раздела планиран је и Штаб за ванредне ситуације и Јавни ред и мир.Распоред и коришћење средстава у 2017. години вршиће се по посебном акту који доноси Општинско веће.

 

 Раздео 4,глава 1 – Правобранилаштво општине Александровац – планирана су средства у износу од 2.314.177 динара и то за плате, превоз запослених,трошкове путовања, материјал, средства за уплату у буџет Републике Србије по основу обрачунате разлике између неумањене и привремено умањене основице за обрачун и исплату плата запослених код корисника буџетских средстава, а на основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Раздео 5,глава 1,функција 130 –  Општинска управа – планирана су средства у износу од 95.223.752 динара и то за плате, превоз запослених, јубиларне награде запослених, сталне трошков, трошкове путовања, услуге одржавања рачунара, накнаде члановима комисија, текуће поправке и одржавање зграда и објеката, канцеларијски материјал, средства за уплату у буџет Републике Србије по основу обрачунате разлике између неумањене и привремено умањене основице за обрачун и исплату плата запослених код корисника буџетских средстава, а на основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, накнаде штете настале од стране државног органа (ујед пса),пенали због незапослене две особе са инвалидитетом, административна опрема и компјутерски софтвер.

Раздео 5,глава 1,функција 170 – Трансакције везане за јавни дуг – планирана су средства у износу од 13.500.000 динара и то за отплату кредита узетог код Банке Интеза и за отплату финансијског лизинга за Шкода возило.

Раздео 5,глава 1,функција 620 – Развој заједнице планирана су средства у износу од 17.387.906 динара за следеће намене: изградња игралиша за мале спортове у Ракљи,изградња Дома културе у Шљивову,радови на текућем одржавању Дома културе у Мрмошу, радови на текућем одржавању Дома културе у Доњем Ступњу,радови на завршетку Дома културе у Плешу и изградња објеката јавне расвете у Плочи.

Раздео 5,глава 1,функција 451 – Друмски транспорт-планирана су средства у износу од 130.180.000 динара и то за:

 • одржавање локалних путева – износ од 29.780.000динара
 • реконструкција градских улица – износ од 28.550.000динара
 • санација локалних путева – износ од 61.850.000динара (средства из буџета) и 5.000.000 (средства из Републике)
 • одржавање локалних некатегорисаних путева – износ од 10.000.000динара

 

             Раздео 5, глава 1,функција 090 – Социјална заштита – износ од 15.000.000динара користиће се за  финансирање боравка трећег и сваког наредног детета у предшколској установи, ужина трећег и сваког наредног детета у основним школама, финансијска подршка за пето дете, помоћ за новорођене бебе, превоз и смештај лица ометених у развоју

Раздео 5, глава 4, функција 620 – Развој заједнице планирана су средства у износу од 2.000.000 динара и то:

 • 000.000 динара за изградњу капеле у Стањеву и
 • 000.000динара за прибављање земљишта за градњу рециклажног центра у Виткову

Раздео 5, глава 4, функција 630-Водоснабдевање – планирана су средства у износу од 40.000.000динара и то:

 • за адаптацију постројења пијаће воде у Митровом пољу износ од 30.000.000динара и
 • израда пројектне документације и изградња магистралног цевовода Д.Злегиње-Мрмош

            Раздео 5, глава 6-Туристичка организација – планирана су средства за текуће расходе у износу од 3.747.136динара и 5.000.000динара за привредно туристичку манифестацију Жупска берба.

            Раздео 5, глава 7-ПУ Наша радост – планирана су средства у износу од 55.791.045динара за текуће расходе.

            Раздео 5, глава 8-ОШ Аца Алексић- планирана су средства у износу од 27.800.000динара и то:

 • за функционисање основне школе износ од 25.800.000динара
 • за реконструкцију крова у Плочи и завршетак изградње фискултурне сале у Плешу – износ од 1.000.000динара и
 • реконструкција спортских терена у матичној школи – износ од 1.000.000динара

            Раздео 5, глава 9 – ОШ Иво Лола Рибар – планирана су средства у износу од 27.800.000динара и то:

 • за функционисање основне школе износ од 22.480.000динра
 • за изградњу продуженог боравка-износ од 4.320.000динара
 • за реконструкцију хидрантске мреже – износ од 1.000динара

 

           Раздео 5,глава 10 – Средња школа св.Трифун- планирана су средства у износу од 12.010.000динара и то:

 • за функционисање средње школе изно од 11.010.000динра
 • за замену прозора и подова – износ од 1.000.000динара

 

          Раздео 5,глава 11 – Центар за социјални рад планирана су средства у износу од 6.000.000динара. На овој категорији расхода планирају се трансфери за установе које имају статус индиректног корисника буџета Републике Србије, а за које постоје законом дефинисане обавезе финансирања одређених намена из буџета јединице локалне самоуправе

 

         Раздео5,глава12- Дом здравља Др Добривоје Гер Поповић-планирана су средства у износу од 10.000.000динара. На овој категорији расхода планирају се дотације Дому здравља за материјалне трошкове, санитетски материјал и опрему, као за бољу кадровску опремљеност.

 

        Раздео5,глава13-16,функција 820 – за установе културе планиран је износ од  36.882.454 и то:

 • Дом културе Милосав Буца Мирковић – за редовно функционисање износ од 19.705.000динара и за манифестацију Дани Милосава Буце Мирковића износ од 1.800.000 динара
 • Народна библиотека – износ од 820.913динара
 • Завичајни музеј Жупе – износ од 4.738.186 за редовно функционисање
 • Музеј винарства и виноградарства – износ од 3.768.355динара за редовно функционисање и износ од 1.050.000динара за Међународни сајам вина.

 

 

 

                                                                                                                                            Начелник

                                                                                                                           Одељења за буџет и финансије

                                                                                                                                        Татјана Гочманац

 

                                                                                                                

Print Friendly, PDF & Email