«

»

дец 08

Одлука

Р е п у б л и к а  С р б и ј а
Скупштина општине Aлександровац
Комисија за одређивање цене закупа и спровођење поступка
 јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљиштa
 у државној својини на територији општине Александровац
Број : 020-944-1/2021-01
Датум:08.12.2021. године

 

                На основу члана 62. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр.62/06, 65/08-др.закон, 41/2009,112/2015, 80/2017 и 95/2018-др.закон) и тачке 3. Решења о образовању Комисије за одређивање цене закупа и спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљиштaу државној својини на територији општине Александровац  број 020-944/2021-01  од 19.11.2021. године, Комисија за одређивање цене закупа и спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљиштa у државној својини на територији општине Александровац (у даљем тексту: Комисија) донела је

 

О Д Л У К У

  1. УТВРЂУЈЕ СЕ висина накнаде за бесправно коришћење пољопривредног земљишта у државној својини која ће се користити у поступку израде вансудских поравнања за агроекономску 2020/2021. годину, у износу од 364,29 eura/ha, што по средњем курсу Народне Банке Србије на дан 08.12.2021.године када је донета Одлука износи 42.834,42 динара по хектару.

О б р а з л о ж е њ е

 Комисији за одређивање цене закупа и спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљиштaу државној својини на територији општине Александровац, образована Решењем Општинског већа општине Александровац  број 020-944/2021-01 од 19.новембра 2021. године,  дато је у задатак, између осталог, да непосредно и на основу података надлежних органа одреди цену закупа пољопривредног земљишта у државној својини у вансудском поравнању, које се закључује у случају бесправног заузећа пољопривредног земљишта у државној својини.

  За бесправно коришћење пољопривредног земљишта у државној својини током агроекономске 2020/2021.године, накнада је утврђена на бази просечно постигнуте цене закупа на подручју општине Александровац, у складу са чланом 62. Закона о пољопривредном земљишту који предвиђа да почев од агроекономске 2015/2016.године, правно односно физичко лице које користи пољопривредно земљиште у државној својини без правног основа, односно супротно одредбама овог закона, плаћа накнаду за коришћење тог земљишта у висини троструког износа највише просечне постигнуте цене по хектару на територији округа на којој се налази пољопривредно земљиште.

            Ову Одлуку објавити на огласној табли и  сајту општине Александровац.

Поука о правном средству: Против ове Одлуке може се изјавити жалба Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде у року од 15 дана од дана доношења одлуке.

 

 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Душица Тодосијевић

Print Friendly, PDF & Email