«

»

мај 26

Oбразложење и одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Александровац за 2023. годину

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

У складу са Упутством за проверу усаглашености Одлука о буџету локалних власти са Упутством за израду Одлуке о буџету општине Александровац за 2023. годину доносимо следеће измене:

       Текући приходи општине Александровац су Одлуком о буџету за 2023. годину планирани у износу од 971.489.268,50 динара, што је за 223.247.992,15 динара више у односу на остварене текуће приходе у 2022. години   ( остварено је 748.241.276,35), односно за 30%. Како  на основу смерница из Упутства  за припрему Одлуке о буџету укупан раст прихода треба планирати на основу пројектованог номиналног раста у 2023. години од 13,3% потребно је смањити износ планираних текућих прихода.

Ребалансом буџета се текући приходи  смањују за 25.962.683 динара и износе 945.526.585 динара, што је за 26,4% више у односу на остварење из 2022.године.

Локална власт може планирати већи обим прихода, уз образложење параметара коришћених за пројекцију таквих прихода.

711- Порез на доходак, добит и капиталне добитке планиран је у износу од 488.600.000,00 динара што је за 25% више у односу на остварене приходе  у 2022. години ;увећан је због повећања основице за обрачун плата у јавном сектору, новоотворених предузетничких  радњи  у 2022.-према евиденцији ЛПА ( у 2021. години отворено је 47, а у 2022. 96 радњи).

713- Порези на имовину, планиран је износ од 86.000.000,00 динара што је  за 30% више у односу на остварене приходе  у 2022 години. Закључком Општинског већа, број 020-806/2022-01, утврђена је просечна цена квадратног метра за станове у првој и другој зони која је за 4.000,00 динара већа у односу на претходну годину и пословних зграда већу за 18.000 динара ( претходна година 45.000 дин/м2, текућа година 63.000 дин/м2);

     Према подацима ЛПА ,  за први квартал 2023. године је уочено увећање прихода за 16% што је последица појачаних активности у области принудне наплате. У првом кварталу је послато 1285 обавештења о стању на рачунима пореских обвезника. У наредном периоду биће послато 5000 опомена.

Један од начина повећања наплате је и повећање обухвата пореских обвезника . За ту активност одељење има подршку програма „ МЕД 3-Одговорне локалне финансије и укључивање грађана“, програм је финансиран од стране Швајцарске владе.

     У оквиру наведених обавештења и опомена садржане су и опомене за:

     714- Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине

    716- Комунална такса за истицање фирме ( поред редовне наплате очекује се и наплата дуга из претходне године у износу од 4.000.000,00 динара).

    733-текући наменски трансфери у корист нивоа општине у износу од 8.330.000 динара  се односи на средства од Републике која се опредељују Предшколској установи за припремни предшколски програм

 

     741- На основу обрачуна о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта за извођење радова на реконструкцији, доградњи постојећег објекта у стамбено пословни објекат и изградњи стамбено пословног објекта(кат.парцела бр.2734; кат.парцела бр.3339) Одељење за урбанизам и изградњу је доставило обрачуне у износу од 4.200.000,00 динара и процедури је пословни објекат са обрачуном од 4.300.000,00 динара( кат.парцела 2721/5)

 

    742-Приходи остварени по основу услуга боравка деце у Предшколској установи су планирани у већем износу јер се очекује наплата неизмирених обавеза из претходног периода ( на дан 31.12.2022. незмирене обавезе су 3.500.000 динара), за које су послате опомене у 2023. години

Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности ; Општина Александровац је у последњем кварталу закључила уговоре о давању у закуп непокретности које се налазе у својини општине које су раније користиле месне канцеларије ( Доњи Ступањ, Врбница, Злегиње)

    

     4) 841-Примања од продаје земљишта, продаја грађевинског земљишта које је у својини општине;  израђен је програм отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта који је дат  Скупштини општине на усвајање, процена је да ће приход од продаје бити око 30.000.000,00 динара.

 

Маса средстава за плате смањује се за износ од 11.044.543,00 динара. У Одлуци о буџету општине Александровац за 2023. годину планирана је маса средстава за плате на основу масе средстава за плате која је исплаћена у септембру и увећана за 12,5% на основу Закључка Владе РС. На ову масу додата је маса средстава за плате за запослене за које је добијена сагласност и то:

– Општинска управа ( 3 радника са ВСС)

– Народна библиотека ( 2 радника са ВСС)

– ПУ „ Наша радост“ ( 1 радник са ВСС)

 

Како су ови радници примљени у радни однос после исплате плате за септембар, потребно је за овај износ кориговати масу средстава за плате, а за средства која су потребна за ове плате упутити захтев Министарству финансија у другој половини године.

 

Програм 1- Локални развој и просторно планирање, износ од  2.794.000,00  динара се повећава  на 3.476.213,60 динара ; ово повећање се односи на прибављање земљишта за градско гробље у Александровцу  у износу од 550.000,00 динара и повећање износа за пројектну документацију у износу од 136.009,60 динара.

 

Програм 2- Комуналне делатности

– Управљање/одржавање јавним осветљењем, износ од 57.550.000,00 динара се повећава за 6.100.000,00 динара и износи  63.650.000,00 динара; повећава се ек.класификација 421- тр.плаћања ел енергије за јавну расвету за 8.000.000,00 динара и гласи 58.000.000,00 динара; смањује се износ на ек.класификацији 511-Проширење уличне расвете за 1.900.000,00 динара и гласи 1.000.000,00 динара

 

-Управљање и снабдевање водом за пиће, износ од 51.500.000,00 динара се смањује за 9.788.400,00 динара и гласи 41.711.600,00 динара; смањење се односи на следеће пројекте:

-реконструкција водоводне и канализационе мреже на саобраћајницама које се реконструишу ( износ од 10.000.000,00 динара се смањује на износ од 3.000.000,00 динара)

– изградња водовода за Доњи Ступањ( износ од 5.000.000,00 динара се смањује на износ од 2.000.000,00 динара)

– изградња водовода за насеље Лесеновци( износ од 5.000.000,00 динара се смањује на износ од 1.000.000,00 динара)

– Пренос обавеза из претходних година: -израда техничке документације , додаје се износ од 3.111.600,00 динара

– додају се износи за: изградњу резервоара за воду за насеље Доње Злегиње, Гаревина, Дашница, Трнавци , по 250.000,00 динара- укупно 1.000.000,00 динара.

– додаје се износ од 100.000,00 динара за прибављање земљишта за изградњу резервоара за воду Д.Злегиње-Дашница

 

Програм 5- Пољопривреда и рурални развој, додаје се износ од 472.000,00 динара ( пренете обавезе из 2022. године).

 

Програм 6- Заштита животне средине, износ од 10.526.680,00 динара се смањује за 1.000.000,00 динара , ово смањење се односи на ек.класификацију 511- замена котлова на мазут котловима на гас у ДЗ Александровац и то из извора 01 ( средства из буџета).

 

Програм 7- Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, мења се структура извора финансирања тако да је планирано да се из кредита финансира конто 511- зграде и грађевински објекти у износу од 72.000.000,00 динара, а 13.000.000,00 динара је планирано за изградњу школе у Доњем Ступњу из средстава кредита.

Одлуком о буџету планиран је износ од 131.745.000,00 динара на конту 425- текуће поправке и одржавање, у коме је садржана  санација деформисаних делова коловоза у износу 65.645.000,00динара , која се планира на конту 511, тако да је  ребалансом буџета овај конто смањен на износ од 60.278.324,02 динара, а повећан је конто 511 и гласи 140.666.798,56 динара

 

Програм 8 – Предшколско васпитање и образовање, изнод од 4.000.000,00 динара се смањује за 1.000.000,00 динара и односи се на ек.класификацију 511- изградња вртића поред ОШ „ Иво Лола Рибар“ .

 

Програм 9- Основно образовање, програмска активност- Реализација делатности основног образовања, повећава се износ за 997.100, 00 динара.

Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве, број 020-159/2023-01 од 10.марта 2023.године одобрена су средства за кречење, фарбање и крпљење зидова у издвојеном одељењу у Лаћиследу ( Министарство правде Републике Србије је доделило средства у износу од 7 милиона динара, Основној школи „ Иво Лола Рибар“ за замену столарије у издвојеном одељењу у Лаћиследу).

 

Код установа културе, Дом културе је планиран износ за специјализоване услуге у оквиру пројекта „ Дани Милосава Буце Мирковића“у износу од 2.500.000,00 динара, а грешком је планиран исти износ и у оквиру редовног функционисања Дома културе, тако да се ребалансом конто 424 смањује за 2.500.000,00 динара ,за  1.950.000,00 динара се смањује конто 423-услуге по уговору и материјал за 600.000,00 динара

 

Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе

Ек.класификација 421-стални трошкови, износ се смањује за 5.000.000,00, са 16.000.000,00 динара на 11.000.000,00 динара( смањење се односи на тр.електричне енергије због замене грејања на гас), смањују се тр.материјала са 5.000.000,00 на 4.000.000,00 динара.          

Програм 16- Скупштина општине, пројекат „Дан општине“, додаје се конто 472- накнаде из буџета, износ 504.000,00 динара.

Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве, број 020-109/2023-01 од 10.фебруара 2023.године, а на основу Одлуке о додељивању награда и признања општине Александровац, број 020-67/2023-01, коју је донела Скупштина општине Александровац, додељене су новчане награде за 14 стрелаца на противградним станицама.

 

 

                                                                                                                                    Начелник

                                                                                                                 Одељења за буџет и финансије

                                                                                                                         Марија Радичевић

 

ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ

Print Friendly, PDF & Email