«

»

апр 19

Обавштење о закљученом уговору број  ЈН 1.3.8.Р/2019. – Чишћење канала, шибља, растиња и пропуста

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Ул. Јаше Петровића, бр. 26
37230 Александровац
Број: 404-107-22/2019
Датум:19.04.2019.године
E-maill aдреса: nabavke@aleksandrovac.rs
ПИБ:100369374
Матични број:07194838
Тел: 037 – 3751 145

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца: Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац, e-mail: nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца: Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-радови (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка радова-Чишћење  канала, шибља, растиња и пропуста

   за одвод атмосферских падавина-редни број  ЈН 1.3.8.Р/2019.

   Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН: 45233141-Радови на одржавању путева.

4)Уговорена вредност радова: без ПДВ-а је:……………………………………671.104,00 динара,

                                                       са ПДВ-ом је:…………………………………………..805.324,00 динара.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

6)Број примљених понуда: 5 (пет).

7)Највиша и најнижа понуђена цена:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………………………..809.340,00 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………………………671.104,00 динара.

8)Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………………………..809.340,00 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………………………671.104,00 динара.

9)Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

    Пружалац  самостално извршава уговор без подизвођача.

10)Датум доношења одлуке о додели уговора је:08.04.2019.године.

11)Датум закључења уговора је:19.04.2019.године.

12)Основни подаци о Извођачу радова: Назив  Извођача радова: Група понуђача:      

      1.С.З.Р. Бетон стил Раца Радован Мијатовић пр,  Александровац из   Александровца, 

         Адреса: Крушевица, бб,  Матични број:55527407,   ПИБ:100367006   и   2.“Saba belča“ D.O.O.

         Preševo,  Адреса:  Салвадора Аљендеа, бр. 22,  Прешево,   ПИБ 100520748,  Матични број 07688733.

13)Период важења уговора: до коначног испуњења међусобних обавеза Наручиоца и

     Добављача  дефинисаних уговором. 

14)Околности које представљају основ за измену уговора:

      Виша сила и случајности које се не могу предвидети. 

 

 

 Начелник Општинске управе

Иван Новаковић, дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email