«

»

апр 29

Обавештење о додели наруџбенице број 8У/2022

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-136-7/2022
Датум:29.04.2022.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ НАРУЏБЕНИЦЕ

  (набавка број 8У/2022)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Услуге

 

Опис предмета набавке:Услуге-вулканизерске услуге

Ознака и назив из Општег речника набавке:50110000-вулканизерске услуге

 

Процењена вредност:25.000,00  динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност:20.000,00 динара без ПДВ-а,односно 20.000,00 динара са ПДВ-ом.

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 15.04.2022.године на три адресе привредних субјеката и то:

– Вулканизерска радња„Јевтовић“Данијел Јевтовић пр,ул.Михајла Колумбе бр.2,Александровац;

-”Аутоцентар Богдановић“доо,Стањево бр.бб, Александровац;

-Ауто перионица“Перионица Ђукић“Витково бр.бб,Александровац.

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда: 1 понуда

Основни подаци о вршиоцу услуга: Вулканизерска радња„Јевтовић“Данијел Јевтовић пр,ул.Михајла Колумбе бр.2,Александровац;

ПИБ:101989013,МБ:54706308,за понуду број 8У/2022 од 19.04.2022.године која је заведена код Наручиоца под бројем 404-136-2/2022 дана 19.04.2022.године.

 

Print Friendly, PDF & Email