«

»

јул 12

Обаветење о закљуеном уговору број 7Д/2021

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-188-7/2021
Датум:07.07.2021.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОР

(набавка број 7Д/2021)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Добра

 

Опис предмета набавке:Тонера за ласерске штампаче и телефакс машине.

Ознака и назив из Општег речника набавке:30125110-тонер за ласерске штампаче и телефакс машине

 

Процењена вредност:291.666,67 динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност:254.250,00 динара без ПДВ-а,односно 305.100,00 динара са ПДВ-ом.

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 02.07.2021.године на три адресе привредних субјеката и то:

1.“MZ copy print“,ул.Јанка Веселиновића бр.12,Крушевац;

2.“Ms comp“ул.Чупићева,бр.1,Крушевац;

3.“PC elite“ул.Бирчанинова,бр.10,Крушевац.

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда: 1 понуда-прихватљива.

Подаци о подносиоцу понуде:

“MZ copy print“Јелена Радоњић,пр.,ул.Јанка Веселиновића бр.12,Крушевац;

Основни подаци о добављачу добара:“MZ copy print“Јелена Радоњић,пр.,ул.Јанка Веселиновића бр.12,Крушевац ПИБ:109962050,МБ:64547208,за понуду број 7Д/2021 од 06.07.2021.године која је заведена код Наручиоца под бројем 404-188-2/2021 дана 06.07.2021.године.

 

Print Friendly, PDF & Email