«

»

мар 04

ОБАВЕШТЕЊЕ

У складу са Законом о планирању и изградњи ( „Сл. гласник РС“72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-Одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- Одлука УС, 50/2013 – Одлука УС, 98/2013 – Одлука УС, 132/2014, 145/2014) и Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре   ( „Сл. гласник РС“ бр.22/15), Општинска управа општине Александровац, Одељење за развој и инфраструктуру, обавештава заинтересоване странке да су у циљу брже комуникације уведене e-mail адресе за контакте:

 

  • aleksandar.vuckovic@aleksandrovac.rs – регистратор регистра обједињених процедура и послова издавања одобрења и легализације објеката,
  • mira.arsic@aleksandrovac.rs– стручни сарадник за урбанизам,
  • lepa.minic@aleksandrovac.rs– стручни сарадник за изградњу

 

Начелник општинске управе

                                                                   Вукојевић Добрила, дипл. правник

Образац – Захтев за издавање локацијских дозвола (*.docx 24 kb)

Print Friendly, PDF & Email