«

»

апр 22

ОБАВЕШТЕЊЕ  ЗА РЕГИСТРОВАНА  ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА

             Влада Републике Србије донела је Уредбу о новчаној помоћи пољопривредним газдинствима у циљу ублажавања последица насталих услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2 ,05 број 53-3220/2020 од 16.априла 2020 „Службени гласник Републике Србије .                        

              Право на исплату новчане помоћи у складу са овом уредбом остварује правно лице,предузетник и физичко лице-носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства,које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са законом којим се уређује пољопривреда и рурални  развој(у даљем тексту:Регистар)и налази се у активном статусу у Регистру ако испуњава један од посебних услова ,и то ако:

             1.у Регистру  има уписане површине под гајењем поврћа у заштићеном простору,у складу са шифарником биљне прроизводњекоји је саставни део прописа којим се уређује регистар пољопривредних гадинстава  и то 25 динара по квадратном метру уписане површине под гајењем поврћа у заштићеном простору,а највише 90.000,00 динара по кориснику;

          2.је власник краве која је обележена и регистрована у Централној бази података о обележавању животиња у складу са законом којим се уређује ветеринарство(Централна база)или је власник краве члан његовог породичног пољопривредног газдинства и то 3.000,00 динара по грлу краве,а највише 30.000,00 динара по кориснику;

        3.је власник овце  или козе која је обележена и регистрована у Централној бази или је власник овце или козе члан његовог породичног пољопривредног газдинства и то 500,00 динара по грлу овце или козе,а највише  20.000,00 динара по кориснику;

       4.је власник кошнице пчела која је обележена и регистрована у Централној бази  или је власник кошнице пчела члан његовог породичног пољопривредног газдинства и ако власник кошнице пчела има 70 или више година старости у 2020.години и то 800,00 динара по кошници пчела,а највише 20.000 ,00 динара.

        Исплата  новчане помоћи пољопривредним газдинствима  у складу са овом уредбом врши Министарство финансија-Управа за трезор,на основу достављених података  у електронском облику од Министарства пољопривреде,шумарства и водопривреде-Управе за аграрна плаћања,на наменски рачун пољопривредног газдинства отворен код пословне банке и уписан у Регистар.

Напомена:Пољопривредна газдинства  НЕ  подносе захтеве за ову врсту помоћи  јер ће им средства бити уплаћена директно на наменски жиро рачун за газдинство .

            Одељење за пољопривреду и рурални развој Општинске управе Општине Александровац

Print Friendly, PDF & Email