«

»

јул 12

Обавештење о закљуеном уговору број 2Д/2021

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:404-191-8/2021
Датум:09.07.2021.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

(набавка број 2Д/2021)

 

Назив наручиоца:СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Добра

 

Опис предмета набавке:Набавка канцеларијског материјала

Ознака и назив из Општег речника набавке:30192000-канцеларијски материјал

 

Процењена вредност:416.666,67 динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност:333.285,00 динара без ПДВ-а,односно 399.927,00 динара са ПДВ-ом.

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 05.07.2021.године на три адресе привредних субјеката и то:

1.“Termax-duo“,Стањево бр.бб,Александровац;

2.Фотокопирница“Тим Николић“ул.Милана Мирковића бр.бб,Александровац;

  1. СТК радња“НИНА“,Слободанка Стојановић Пр,ул.Краљевачка бр.бб,Врњачка Бања.

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда: 2 понуде,1-прихватљива.

Подаци о подносиоцу понуде: “Termax-duo“,Бојан Голубовић,пр,Стањево бр.бб,Александровац;

Основни подаци о добављачу добара: “Termax-duo“,Стањево бр.бб,Александровац;

ПИБ:108646900,МБ:63598976,за понуду број 2Д/2021 од 09.07.2021.године која је заведена код Наручиоца под бројем 404-191-2/2021 дана 09.07.2021.године.

 

Print Friendly, PDF & Email