«

»

апр 13

Обавештење о закљученом зговору за набавку број 14У/2023

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-111-8/2023
Датум:13.04.2023.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

  (набавка број 14У/2023)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Услуге

Опис предмета набавке: Набавка саветодавних  услуга за израду предлога пројекта ЈПП-а реконструкције,рационализације и одржавања јавног осветљења на територији општине Александровац

Ознака и назив из Општег речника набавке:71323100-9-услуге пројектовања електроенергетског система

Процењена вредност: 375.000,00  динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност: 360.000,00 динара без ПДВ-а,односно 432.000,00  динара са ПДВ-ом.

 

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 30.03.2023.године на три адресе привредних субјеката и то:

1.“Road safety design“доо,ул.Веселина Николића бр.24,Крушевац,e-mail;roadsafetyserbia@gmail.com

2.“Eltesting“биро за инжењерске и техничко саветовање,ул.Ивана Цанкара,бр.1/4,Сокобања e-mail;miccko@beotel.net

3.“Model 5“ доо,ул.Бачванска бр.21,Београд,e-mail:office@model5.rs

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда: 2 понуде.

Подаци о подносиоцима понуде:

1.“Road safety design“доо,ул.Веселина Николића бр.24,Крушевац,e-mail;roadsafetyserbia@gmail.com

2.“Eltesting“биро за инжењерске и техничко саветовање,ул.Ивана Цанкара,бр.1/4,Сокобања e-mail;miccko@beotel.net

Основни подаци о вршиоцу  услуге:“Road safety design“доо,ул.Веселина Николића бр.24,Крушевац,e-mail;roadsafetyserbia@gmail.com

ПИБ:111749730,МБ:21533572,за понуду број 001АЛ,14У/2023 од 02.04.2023.године која је заведена код Наручиоца под бројем  404-111-3/2023 дана 02.04.2023.године.

 

Print Friendly, PDF & Email