«

»

апр 29

Обавештење о закљученом уговору

Назив наручиоца: Општинска Управа Александровац

Адреса наручиоца: Ул. Јаше Петровића бр. 26, 37230 Александровац

Интернет страница наручиоца: www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца: Орган државне управе.

 Врста предмета: добра.

 

Добра: Набавка горива за потребе органа општине Александровац-ОРН 09132000

Уговорена вредност: 1.553.510,00  динара без ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

Број примљених понуда: 2.

Понуђена цена:

– Највиша: 1.652.560,00 динара без ПДВ-а;

– Најнижа: 1.553.510,00 динара без ПДВ-а.

Понуђена цена код

прихватљивих понуда:

– Највиша:

– Најнижа:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 17.03.2015. године.

Основни подаци о добављачу:

LUKOIL- SRBIJA D.O.O.

адреса:  Булевар Михајла Пупина 165 д , 11070  Нови Београд

матични број: 07524951

ПИБ : 100000830

кога заступа: Извршни директор друштва Игор Семеничев                              

Датум закључења уговора: 15.04.2015. године.

Print Friendly, PDF & Email