«

»

јун 13

Обавештење о закљученом уговору за набавку – Набавка цветних аранжмана.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-129-7/2024
Датум:13.06.2024.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

                                               

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Добра

Опис предмета набавке:Набавка цветних аранжмана.

Ознака и назив из Општег речника набавке:03121210-цветни аранжмани

 

Процењена вредност:83.333,33 динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност:81.500,00 динара без ПДВ-а,односно 81.500,00 динара са ПДВ-ом.

 

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 05.06.2024.године на три адресе привредних субјеката и то:

-Самостална цвећарска радња„Орхидеја“,ул.Јаше Петровића бб,Александровац;

-„Копаонички вихор“доо,Трг ослобођења бб Александровац;

-СЗУР“Мони“ул.29.новембра бб,Александровац.

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда: 1 понуда

Подаци о подносиоцима понуда:

-„Копаонички вихор“доо,Трг ослобођења бб Александровац;

Основни подаци о добављачу добара: „Копаонички вихор“доо,Трг ослобођења бб,Александровац

ПИБ:101988867,МБ:06362672,кога заступа Слађана Кнежевић,за понуду број 01/2024 од 12.06.2024.године која је заведена код Наручиоца под бројем 404-129-2/2024 дана 12.06.2024.године.

 

Print Friendly, PDF & Email