«

»

феб 11

Обавештење о закљученом уговору за набавку број 3У/2022

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-37-8/2022
Датум:11.02.2022.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 (набавка број 3У/2022)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Услуге

 

Опис предмета набавке:Геодетске услуге II

Ознака и назив из Општег речника набавке:71250000-геодетске услуге

Процењена вредност:50.000,00 динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност:50.000,00  динара без ПДВ-а,односно 60.000,00 динара са ПДВ-ом.

 

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 02.02.2022.године на три mail адресе привредних субјеката и то:

-geozupa@gmail.com

-geompremer@gmail.com

-urbandoo@ptt.rs

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда: 2 понудe.

Подаци о подносиоцима понуда:

-Геодетски биро“Меридијан пројект“Ђорђе Буђен,пр ул.Бранка Бајића,бр.9љ/25,Нови Сад,

-Биро за геодетске послове“ГЕО ПРЕМЕР“Младен Бабовић, пр

ул.29.новембра,бр.20,Александровац.

Основни подаци о вршиоцу услуге: Геодетски биро“Меридијан пројект“Ђорђе Буђен,пр ул.Бранка Бајића,бр.9љ/25,Нови Сад,

ПИБ:107677450,МБ:62910232,за понуду број 3У/2022 од 07.02.2022.године која је заведена код Наручиоца под бројем 404-37-3/2022 дана 07.02.2022.године.

Print Friendly, PDF & Email