«

»

мар 25

Oбавештење о закљученом уговору за набавку број 3У/2022

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:404-91-10/2022
Датум:25.03.2022.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

  (набавка број 3У/2022)

 

Назив наручиоца:СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Услуге

 

Опис предмета набавке: услуге обавезне ревизије завршног буџета општине Александровац за 2021.годину.

Ознака и назив из Општег речника набавке: 79212000-услуге обавезне ревизије

 

Процењена вредност:250.000,00 динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност:240.000,00 динара без ПДВ-а,односно 288.000,00 динара са ПДВ-ом.

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 08.03.2022.године на три адресе привредних субјеката и то:

1.“Милинковић аудит“доо,ул.Слободана Перовића бр.5/25,11030 Београд,Е-mail:info@milinkovicaudit.rs,

2.“Прва ревизија“доо,ул.Саве Машковића,бр.3/10,11040 Београд, Е-mail:office@prvarevizija.rs,

3.“КЛМ аудит“доо,Булевар ослобођења бр.127 спрат 7,21000 Нови Сад, Е-mail:office@klmaudit.co.rs

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда: 3 понуде.

Подаци о подносиоцима понуда:

-“Милинковић аудит“доо,ул.Слободана Перовића бр.5/25,11030 Београд,Е-mail:info@milinkovicaudit.rs,

-“Прва ревизија“доо,ул.Саве Машковића,бр.3/10,11040 Београд, Е-mail:office@prvarevizija.rs,

-“КЛМ аудит“доо,Булевар ослобођења бр.127 спрат 7,21000 Нови Сад, Е-mail:office@klmaudit.co.rs

Основни подаци о вршиоцу услуге:“Милинковић аудит“доо,кога заступа Саша Милинковић,ул.Слободана Перовића бр.5/25,11030 Београд ;

ПИБ:106142711,МБ:20542420,за понуду број 3У/2022 од 14.03.2022.године која је заведена код Наручиоца под бројем 404-91-3/2022 дана 14.03.2022.године.

 

Print Friendly, PDF & Email