«

»

јул 13

Обавештење о закљученом уговору за набавку број 2Д/2022

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:404-227-7/2022
Датум:13.07.2022.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ
 

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 (набавка број 2Д/2022)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Добра

 

Опис предмета набавке:Набавка материјала за угоститељство

Ознака и назив из Општег речника набавке:15000000-храна,пиће,дуван и сродни производи

Процењена вредност:83.333,33 динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност:18.406,00  динара без ПДВ-а,односно 22.087,00 динара са ПДВ-ом.

 

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 27.06.2022.године на три адресе привредних субјеката и то:

-„Иде воз“доо,ул.Поручника Божидара бр.3,Крушевац;

-Стр„Мини маркет“Дашница бб,Горњи Ступањ;

-“Ланитекс“доо,Мала Ракља бб,Александровац.

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда: 1 понуда.

Подаци о подносиоцу понуде:

„Ланитекс“доо,кога заступа Оливера Филиповић,Мала Ракља бб,Александровац.

Основни подаци о добављачу добара:„Ланитекс“доо,кога заступа Оливера Филиповић,Мала Ракља бб,Александровац.

ПИБ:108955593,МБ:21100242,за понуду број 2Д/2022 од 06.07.2022.године која је заведена код Наручиоца под бројем 404-227-2/2022 дана 06.07.2022.године.

 

Print Friendly, PDF & Email