«

»

нов 09

Обавештење о закљученом уговору за набавку број 20У/2021

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-573-9/2021
Датум:09.11.2021.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

  (набавка број 20У/2021)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Услуге

Опис предмета набавке:Услуге дневног боравка деце,младих и одраслих особа са сметњама у развоју

Ознака и назив из Општег речника набавке:85312120-6-дневне услуге у заједници за особе са инвалидитетом и младе особе

Процењена вредност набвке:3.061.207,00 динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност набавке:3.061.206,00 динара без ПДВ-а,односно 3.061.206,00 динара са ПДВ-ом.

Услуге социјалне заштите нису у систему ПДВ-а,(члан 25,став 2.тачка 11.Закона о пдв-у “Сл.гласник Р.Србије“бр.84/04,86/04,61/05,61/07,93/12,108/13,6/14,68/14,142/14,5/15,83/15,5/16,108/16,7/17,113/17,13/18,30/18,и 4/19.)

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућен је дана 28.10.2021.године на адресу и то:

-Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним особама општине Александровац,ул.Јаше Петровића,бр.18г,Александровац,

и објављен на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда: 1 понудa.

Подаци о подносиоцима понуда:

– Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним особама општине Александровац,ул.Јаше Петровића,бр.18г,Александровац,

Основни подаци о вршиоцу услуге: Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним особама општине Александровац,ул.Јаше Петровића,бр.18г,Александровац.

ПИБ:100365282,МБ:17370332,за понуду број 20У/2021 од 29.10.2021.године која је заведена код Наручиоца под бројем 404-573-4/2021 дана 29.10.2021.године.

Print Friendly, PDF & Email