«

»

јун 28

Oбавештење о закљученом уговору за набавку број 1У/2023

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:404-169-7/2023
Датум:28.06.2023.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

  (набавка број 1У/2023)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Услуге

 

Опис предмета набавке:Услуге штампања

Ознака и назив из Општег речника набавке:22000000-штампани материјал и сродни производи

Процењена вредност:83.333,33  динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност:80.000,00 динара без ПДВ-а,односно 80.000,00 динара са ПДВ-ом.

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 19.06.2023.године на три адресе привредних субјеката и то:

-„Espy creative studio“ул.29.новембра бр.131,Александровац;

-СГРТ”Графички центар“ул.Крушевачка бр.22, Александровац;

-Фотокопирница“Тим Николић“ул.Др Милана Мирковића  бр.бб,Александровац.

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда: 1 понуда.

Основни подаци о вршиоцу услуга: Фотокопирница“Тим Николић“Марија Николић пр,ул.Др Милана Мирковића  бр.бб,Александровац.;

ПИБ:108177872,МБ:63271454,за понуду број 1У/2023 од 19.06.2023.године која је заведена код Наручиоца под бројем 404-169-2/2023 дана 19.06.2023.године.

 

Print Friendly, PDF & Email