«

»

окт 28

Обавештење о закљученом уговору за набавку број 1Д/2022

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-322-8/2022
Датум:28.10.2022.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

(набавка број 1Д/2022)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Добра

 

Опис предмета набавке:Набавка гума за аутомобиле.

Ознака и назив из Општег речника набавке:34351100-гуме за аутомобиле

Процењена вредност:250.000,00 динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност: 65.334,12 динара без ПДВ-а,односно 78.400,00 динара са ПДВ-ом.

 

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 24.10.2022.године на три адресе привредних субјеката и то:

-Стр„Алпина“,ул.Срећкова,број 45,Александровац;

-Сзтр„Техно-ауто“ул.29.новембра,број 148, Александровац;

-“Guma trade“ул.Радоја Крстића 30,Крушевац.

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда: 2 понуде.

Подаци о подносиоцима понуда:

-СТР„Алпина“ул.29.Срећкова бр.45,Александровац,

-Сзтр„Техно-ауто“ул.29.новембра,број 148, Александровац;

Основни подаци о добављачу добара:СТР“Алпина“,ул.Срећкова бр.45,Александровац,

ПИБ:100387605,МБ:54706600,за понуду број 1Д/2022 од 28.10.2022.године која је заведена код Наручиоца под бројем 404-322-3/2022  дана 28.10.2022.године.

 

Print Friendly, PDF & Email