«

»

мар 18

Обавештење о закљученом уговору за набавку број 1Д/2021

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-68-7/2021
Датум:18.03.2021.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

(набавка број 1Д/2021)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Добра

 

Опис предмета набавке:Набавка гума за аутомобиле.

Ознака и назив из Општег речника набавке:34351100-гуме за аутомобиле

 

Процењена вредност:20.833,33 динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност:18.000,00 динара без ПДВ-а,односно 21.600,00 динара са ПДВ-ом.

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 12.03.2021.године на три адресе привредних субјеката и то:

-Стр„Алпина“,ул.Срећкова,број 45,Александровац;

-Сзтр„Техно-ауто“ул.29.новембра,број 148, Александровац;

-Зуптр“Диас М“ул.Расинска бб,Кожетин,Александровац.

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда: 1 понуда-прихватљива.

Подаци о подносиоцима понуда:

СТР„Алпина“ул.29.Срећкова бр.45,Александровац.

Основни подаци о добављачу добара:СТР“Алпина“,ул.Срећкова бр.45,Александровац,

ПИБ:100387605,МБ:54706600,за понуду број 1Д/2021 од 16.03.2021.године која је заведена код Наручиоца под бројем 404-68-2/2021 дана 16.03.2021.године.

 

Print Friendly, PDF & Email