«

»

мар 31

Oбавештење о закљученом уговору за набавку број 16Д/2023

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-74-7/2023
Датум:31.03.2023.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ
 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 (набавка број 16Д/2023)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Добра

Опис предмета набавке: Набавка уређаја за детекцију наркотика

Ознака и назив из Општег речника набавке:38430000-8-апарати за детекцију и анализу

Процењена вредност:708.333,33  динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност:702.000,00  динара без ПДВ-а,односно 842.400,00  динара са ПДВ-ом.

 

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 13.03.2023.године на три адресе привредних субјеката и то:

1.“Пан АС“доо,ул.Достојевског бр.14,Нови Сад,e-mail;office@pan-as.com

2.“Аспит Бор“,ул.9.бригаде,бр.13,19210,Бор e-mail;aspitdoo@gmail.com

3.“Драгер техника трговина и сервисирање доо“,ул.Радоја Дакића бр.7,11080 Земун,e-mail:office.serbia@draeger.com

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда: 1 понуда.

Подаци о подносиоцу понуде:

-“Пан АС“доо,ул.Достојевског бр.14,Нови Сад,e-mail;office@pan-as.com;

Основни подаци о добављачу добара:“Пан АС“доо,ул.Достојевског бр.14,Нови Сад,e-mail;office@pan-as.com  ;

ПИБ:10164420,МБ:08540390,за понуду број 1-188/23,16Д/2023 од 14.03.2023.године која је заведена код Наручиоца под бројем  404-74-2/2023 дана 14.03.2023.године.

 

Print Friendly, PDF & Email