«

»

сеп 09

Обавештење о закљученом уговору за набавку број 16Д/2021

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-263-9/2022
Датум:09.09.2022.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 (набавка број 16Д/2021)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Добра

 

Опис предмета набавке:Предмет овог уговора је набавка софтвера за потребе ефикасног функционисања Општинске управе општине Александровац.

Ознака и назив из Општег речника набавке:48900000-7-разни програмски пакети и рачунарски системи

Процењена вредност: 833.332,50  динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност: 831.600,00  динара без ПДВ-а,односно 997.920,00  динара са ПДВ-ом.

 

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 23.08.2022.године на три адресе привредних субјеката и то:

1.“Електро дата“доо,ул.Устаничка, бр.189/2,Београд;

2.“Траг“доо,ул.Синђелићева,бр.2,Београд-Земун;

3.“Електроник партнер“доо,ул.Др Ивана Рибара бр.146,Нови Београд.

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда:3 понуде.

Подаци о подносиоцима понуде:

-“Електро дата“доо,ул.Устаничка, бр.189/2,Београд;

-“Траг“доо,ул.Синђелићева,бр.2,Београд-Земун;

-“Електроник партнер“доо,ул.Др Ивана Рибара бр.146,Нови Београд.

Основни подаци о добављачу:“ Електроник партнер“доо,Ђорђе Чабрило,ул.др Ивана Рибара, бр.146,Београд;;ПИБ:103605787,МБ:17589164,за понуду број 16Д/2022 од 30.08.2022.године која је заведена код Наручиоца под бројем 404-263-4/2022 дана 30.08.2022.године.

Print Friendly, PDF & Email