«

»

дец 21

Oбавештење о закљученом уговору за набавку број 10Д/2021

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-810-7/2021
Датум:21.12.2021.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 (набавка број 10Д/2021)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Добра

 

Опис предмета набавке:Набавка канцеларијског намештаја.

Ознака и назив из Општег речника набавке:39130000-канцеларијски намештај

Процењена вредност:563.333,33 динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност:557.725,00 динара без ПДВ-а,односно 669.270,00 динара са ПДВ-ом.

 

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 16.12.2021.године на три адресе привредних субјеката и то:

-“Sigma desing“,ул.Крушевачка, бр.18,Александровац;

-“Анталија стил“доо,Вучак бб,Крушевац;

-СЗР“Корпус плус“,ул.Нучићева бр.5,Крушевац.

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда: 1 понуда-прихватљива.

Подаци о подносиоцу понуде:

-“Sigma desing“,ул.Крушевачка, бр.18,Александровац;

Основни подаци о добављачу добара: “Sigma desing“Горан Ћурчић пр,ул.Крушевачка, бр.18,Александровац;

ПИБ:111153423,МБ:65225948,за понуду број 10Д/2021 од 20.12.2021.године која је заведена код Наручиоца под бројем  404-810-2/2021 дана 20.12.2021.године.

 

Print Friendly, PDF & Email