«

»

феб 10

Oбавештење о закљученом уговору за набаку број 3У/2022

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-39-10/2022
Датум:10.02.2022.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

  (набавка број 3У/2022)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Услуге

 

Опис предмета набавке:Геодетске услуге I

Ознака и назив из Општег речника набавке:71250000-геодетске услуге

Процењена вредност:805.000,00 динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност:364.377,50  динара без ПДВ-а,односно 437.253,00 динара са ПДВ-ом.

 

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 02.02.2022.године на три mail адресе привредних субјеката и то:

-geozupa@gmail.com

-geo.metar.ks@gmail.com

-urbandoo@ptt.rs

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда: 4 понудe.

Подаци о подносиоцима понуда:

-Геодетски биро“Меридијан пројект“Ђорђе Буђен,пр ул.Бранка Бајића,бр.9љ/25,Нови Сад,

-Агенција “ Гео-метар”,Јован Бркић,пр,ул.Косанчићева,бр 24,Крушевац,

-Пројектовање,инжењеринг и консалтинг”Урбан”доо,ул.Миодрага Ракића бр.45,Крушевац,

-Биро за геодетске и пословно-техничке услуге”Гео-Жупа”Момчило Ђорђевић,пр,ул.29.новембра бр.21,Александровац.

 

Основни подаци о вршиоцу услуге: Биро за геодетске и пословно-техничке услуге”Гео-Жупа”Момчило Ђорђевић,пр,ул.29.новембра бр.21,Александровац.

ПИБ:100365889,МБ:51736460,за понуду број 3У/2022 од 07.02.2022.године која је заведена код Наручиоца под бројем 404-39-5/2022 дана 07.02.2022.године.

Print Friendly, PDF & Email