«

»

мар 10

Oбавештење о закљученом уговору за набаку број 3У/2022

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-88-7/2022
Датум:08.03.2022.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ
 

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 (набавка број 3У/2022)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Услуге

 

Опис предмета набавке:Геодетске услуге III

Ознака и назив из Општег речника набавке:71250000-геодетске услуге

 

Процењена вредност:87.500,00 динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност:87.500,00  динара без ПДВ-а,односно 105.000,00 динара са ПДВ-ом.

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 03.03.2022.године на три mail адресе привредних субјеката и то:

-geozupa@gmail.com

-geo.metar.ks@gmail.com

-urbandoo@ptt.rs

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда: 1 понудa.

Подаци о подносиоцу  понуде:

-Биро за геодетске и пословно-техничке услуге”Гео-Жупа”Момчило Ђорђевић,пр,ул.29.новембра бр.21,Александровац.

Основни подаци о вршиоцу услуге: Биро за геодетске и пословно-техничке услуге”Гео-Жупа”Момчило Ђорђевић,пр,ул.29.новембра бр.21,Александровац.

ПИБ:100365889,МБ:51736460,за понуду број 3У/2022 од 07.03.2022.године која је заведена код Наручиоца под бројем 404-88-2/2022 дана 07.03.2022.године.

Print Friendly, PDF & Email