«

»

апр 25

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности број 1.1.3.Д/2018 – Набавка и испорука цеви за пропусте

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
37230 А л е к с а н д р о в а ц
Број:404-7213/2018
Датум:25.04.2018.године
 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-добра (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка добара-Набавка и испорука цеви за пропусте

   редни   број ЈН 1.1.3.Д/2018.

   Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН:44163000-Цеви и арматура.

4)Уговорена вредност добара: без ПДВ-а је:…………………………………..733.550,00 динара,

                                                       са ПДВ-ом је:…………………………………………880.260,00 динара.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

6)Број примљених понуда: 3 (три).

7)Највиша и најнижа понуђена цена:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………………………802.900,00 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………………….733.550,00 динара.

8)Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:………………………………………………..802.900,00 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:………………………………………………733.550,00 динара.

9)Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

    Пружалац  самостално извршава уговор без подизвођача.

10)Датум доношења одлуке о додели уговора је:11.04.2018.године.

11)Датум закључења уговора је:24.04.2018.године.

12)Основни подаци о Добављачу:

      “BETONJERKA SIP“ PROIZVODNO I USLUŽNO D.O.O.  из Бање,

      Адреса: Бања бб, 34304  Бања,

      Матични број:20652012, ПИБ:106648689,.     

13)Период важења уговора: до коначног испуњења међусобних обавеза Наручиоца и

     Добављача  дефинисаних уговором.  

14)Околности које представљају основ за измену уговора:

      Виша сила и случајности које се не могу предвидети. 

 

 

 Начелник Општинске управе

 Иван Новаковић, дипл.правник    

Print Friendly, PDF & Email