«

»

окт 15

Oбавештење о закљученом уговору за јавну набавку број ЈНВВ 1.2.9.У/2020. – Израда пројектне документације бициклистичке стазе на територији општине Александровац

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
37230 А л е к с а н д р о в а ц
Број:404-135-18/2020
Датум:15.10.2020.године
А л е к с а н д р о в а ц

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-услуге (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка услуга- Израда пројектне документације

   бициклистичке стазе на територији општине Александровац -редни број    

   ЈНВВ 1.2.9.У/2020.

   Назив и ознака из општег речника набавке:ОРН: 71220000-Услуге пројектовања у

   архитектури.

4)Уговорена вредност услуга: без ПДВ-а је:…………………………………349.500,00 динара,

                                                       са ПДВ-ом је:………………………………………..349.500,00 динара.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

6)Број примљених понуда: 2 (две).

7)Највиша и најнижа понуђена цена:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………………………415.000,00 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………………….349.500,00 динара.

8)Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………………………349.500,00 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………………….349.500,00 динара.

9)Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

    Пружалац  самостално извршава уговор без подизвођача.

10)Датум доношења одлуке о додели уговора је:28.09.2020.године.

11)Датум закључења уговора је:15.10.2020.године.

12)Основни подаци о Извршиоцу:

     Назив пружаоца услуге:

     “TRAFFIC PLANNING AND DESIGN “  са седиштем у Прокупљу,

    Адреса: улица Нехруова, број 25, 18400 Прокупље

   ПИБ:107418612,   Матични број: 62731176.  

13)Период важења уговора:30 календарских дана.  

14)Околности које представљају основ за измену уговора:

      Виша сила и случајности које се не могу предвидети. 

 

 

Начелник Општинске управе

Иван Новаковић, дипл.правник    

Print Friendly, PDF & Email