«

»

апр 19

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број ЈН 1.3.5.Р/2018 – Насипање путева шљунком

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
Број:404-47-15/2018
Датум:19.04.2018.године
А л е к с а н д р о в а ц

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-радови (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка радова-Насипање путева шљунком,

   редни број 1.3.5.Р/2018.

   Назив и ознака из општег речника набавке:ОРН:45112310-радови на насипању.

4)Уговорена вредност радова: без ПДВ-а је:……………………………..12.469.500,00 динара,

                                                       са ПДВ-ом је:…………………………….14.963.400,00 динара.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

6)Број примљених понуда: 1(једна).

7)Највиша и најнижа понуђена цена:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………..12.469.500,00  динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………14.963.400,00  динара.

8)Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………..12.469.500,00  динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………14.963.400,00 динара.

9)Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

    Извођач радова  самостално извршава уговор без подизвођача.

10)Датум доношења одлуке о додели уговора је:11.04.2018.године.

11)Датум закључења уговора је:18.04.2018.године.

12)Основни подаци о извођачу радова:

      Назив извођача радова:“Мирас-Б“ д.о.о. из Александровца,

      Адреса:Лесеновци, бб, 37230 Александровац,

      Матични број:17344773,

      ПИБ:100366966,

      Телефон:037 3554 913.

13)Период важења уговора:31.12.2018.године.  

14)Околности које представљају основ за измену уговора:

      Виша сила и случајности које се не могу предвидети. 

 

 

Начелник Општинске управе

Иван Новаковић, дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email