«

»

дец 02

Oбавештење о закљученом уговору за јавну набавку број  ЈН 1.3.34.Р/2019. – Извођење радова на санацији постојећих мрежа уличне расвете

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
37230 А л е к с а н д р о в а ц
Број:404-299-11/2019
Датум:02.12.2019.године
 

 

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-радови (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка радова- Извођење радова на санацији постојећих  

   мрежа уличне расветередни број  ЈН 1.3.34.Р/2019.

   Назив и ознака из општег речника набавке: 31527200-спољна расвета.

4)Уговорена вредност радова: без ПДВ-а је:…………………………………968.000,00 динара,

                                                       са ПДВ-ом је:………………………………………1.161.600,00 динара.

 

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

6)Број примљених понуда: 1 (једна).

7)Највиша и најнижа понуђена цена:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:………………………………………………..968.000,00 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:………………………………………………968.000,00 динара.

8)Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:………………………………………………..968.000,00 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:………………………………………………968.000,00 динара.

9)Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

    Пружалац  самостално извршава уговор без подизвођача.

10)Датум доношења одлуке о додели уговора је:19.11.2019.године.

11)Датум закључења уговора је:28.11.2019.године.

12)Основни подаци о извођачу радова:

       Назив пружаоца услуге: “Feman“ d.o.o.  из Јагодине,

       Адреса: улица  Вихорска, број 1, 35000 Јагодина,

       Матични број: 07367619, ПИБ: 101322472.               

13)Период важења уговора: до коначног испуњења међусобних обавеза Наручиоца и

     извођача радова  дефинисаних уговором.  

14)Околности које представљају основ за измену уговора:

      Виша сила и случајности које се не могу предвидети. 

 

  Начелник Општинске управе

Иван Новаковић, дипл.правник    

 

Print Friendly, PDF & Email