«

»

апр 19

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број ЈН 1.2.3.У/2018 – израда пројектно техничке документације

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
37230 А л е к с а н д р о в а ц
Број:404-58-17/2018
Датум:19.04.2018.године

А л е к с а н д р о в а ц

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-услуге (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка услуга- Израда пројектно техничке документације за   

   спортски терен у Ракљи-редни број ЈН 1.2.3.У/2018.

   Назив и ознака из општег речника набавке:ОРН:71220000-Услуге пројектовања у

   архитектури.

4)Уговорена вредност услуга: без ПДВ-а је:………………………………….60.000,00 динара,

                                                       са ПДВ-ом је:…………………………………………60.000,00 динара.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

6)Број примљених понуда: 7 (седам).

7)Највиша и најнижа понуђена цена:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………………….240.000,00 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………………….60.000,00 динара.

8)Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:………………………………………………..115.000,00 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………………….60.000,00 динара.

9)Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

    Пружалац  самостално извршава уговор без подизвођача.

10)Датум доношења одлуке о додели уговора је: 05.04.2018.године.

11)Датум закључења уговора је:18.04.2018.године.

12)Основни подаци о Извршиоцу:

     Назив пружаоца услуге:  “ПУТ ЕКСПРЕС “ Милан Милутиновић пр,

     Адреса:Југ Богданова, бр.3/18, 37000 Крушевац,

     Матични број:64061518, ПИБ:109276161. 

     Телефон: 062 772 014.     

13)Период важења уговора: 20 (двадесет) дана од дана закључења уговора.  

14)Околности које представљају основ за измену уговора:

      Виша сила и случајности које се не могу предвидети. 

 

 

 Начелник Општинске управе

 Иван Новаковић, дипл.правник    

Print Friendly, PDF & Email