«

»

јул 04

Oбавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 1.3.12.Р/2018. – Санација градских улица

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
Број:404-112-19/2018
Датум:02.07.2018.године
А л е к с а н д р о в а ц

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-радови (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка радова- Санација градских улица  (Старци наставак,

   ка Новом гробљу у Кожетину, 16.октобар и Занатска), редни број1.3.12.Р/2018.

   Назив и ознака из општег речника набавке:ОРН: 45233120-радови на изградњи  путева.

4)Уговорена вредност радова: без ПДВ-а је:………………………………….4.745.065,00 динара,

                                                       са ПДВ-ом је:…………………………………5.694.078,00 динара.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

6)Број примљених понуда: 4 (четири).

7)Највиша и најнижа понуђена цена:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:………………………………………..6.104.570,00 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:………………………………………4.745.065,00 динара.

8)Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:………………………………………..6.104.570,00 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:………………………………………4.745.065,00 динара.

9)Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

    Извођач радова  самостално извршава уговор без подизвођача.

10)Датум доношења одлуке о додели уговора је:12.06.2018.године.

11)Датум закључења уговора је:25.06.2018.године.

12)Основни подаци о извођачу радова:

      Назив извођача радова: “МЕТАЛПЛАСТ-ПАВЛОВИЋ“ д.о.о.  из Ђуревца-Блаце,            

      Адреса:Ђуревац, Блаце,

      Матични број: 20748508,

      ПИБ: 107139082,

      Телефон:063399299.

13)Период важења уговора:60 (шездесет) календарских дана од дана увођења у посао.  

14)Околности које представљају основ за измену уговора:

      Виша сила и случајности које се не могу предвидети. 

 

 

 

Начелник Општинске управе

Иван Новаковић, дипл.правник       

Print Friendly, PDF & Email