«

»

јул 02

Oбавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 1.1.8.Д/2020. – партију 1. Набавка рачунарске опреме-унапређење електронске управе општине

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
Број:404-86-17/2020
Датум:01.07.2020.године
А л е к с а н д р о в а ц

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр. 124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

за партију 1.-Набавка рачунарске опреме-унапређење електронске управе општине

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-добра (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка добара- Набавка рачунарске опреме-унапређење

   електронске управе општине,  редни број 1.1.8.Д/2020.

   Назив и ознака из општег речника набавке:

   ОРН:30230000-рачунарска опрема

 4)Уговорена вредност добара: без ПДВ-а је:……………………………..1.169.899,99 динара,

                                                       са ПДВ-ом је:……………………………..1.403.880,00 динара.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

6)Број примљених понуда: 1 (једна).

7)Највиша и најнижа понуђена цена:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:………………………………………1.169.899,99  динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………….1.169.899,99  динара.

8)Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………..1.169.899,99 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………1.169.899,99 динара.

9)Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

    Добављач  самостално извршава уговор без подизвођача.

10)Датум доношења одлуке о додели уговора је:18.06.2020.године.

11)Датум закључења уговора је:26.06.2020.године.

12)Основни подаци о добављачу:

      Назив добављача: “ALFASOFT“ D.O.O.  из Руме,

      Адреса: ул. Главна, број 89, 22400 Рума,

      Матични број: 08676364, ПИБ: 100779389,

13)Период важења уговора: до испуњења уговорних обавеза.  

14)Околности које представљају основ за измену уговора:

      Виша сила и случајности које се не могу предвидети. 

 

 

Начелник Општинске управе

Иван Новаковић, дипл.правник           

Print Friendly, PDF & Email