«

»

апр 12

Обавештење о закљученом уговору редни број 1.1.1.Д/2019. – електрична енергија

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
Број:404-53-13/2019
Датум:12.04.2019.године
А л е к с а н д р о в а ц
 

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

 

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-добра (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка добара-Набавка електричне енергије за јавну расвету,

   редни број 1.1.1.Д/2019.

   Назив и ознака из општег речника набавке:ОРН:09310000-електрична енергија.

4)Уговорена вредност добара: без ПДВ-а је:……………………………..11.631.794,58 динара,

                                                       са ПДВ-ом је:…………………………….13.958.153,50 динара.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

6)Број примљених понуда: 1 (једна).

7)Највиша и најнижа понуђена цена:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………..11.631.794,58 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………11.631.794,58 динара.

8)Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………..11.631.794,58 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………11.631.794,58 динара.

9)Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

    Снабдевач  самостално извршава уговор без подизвођача.

10)Датум доношења одлуке о додели уговора је:27.03.2019.године.

11)Датум закључења уговора је:03.04.2019.године.

12)Основни подаци о снабдевачу:

      Назив извођача радова: ЈП ЕПС Београд,

      Адреса: са седиштем у Београду, улица Балканска, број 13, 11000 Београд,

      Матични број:20053658,

      ПИБ:103920327,

      Телефон:011/6558 450.

13)Период важења уговора:12 месеци.  

14)Околности које представљају основ за измену уговора:

      Виша сила и случајности које се не могу предвидети. 

 

 

Начелник Општинске управе

Иван Новаковић, дипл.правник      

Print Friendly, PDF & Email