«

»

окт 23

Обавештење о закљученом уговору ЈН број 1.3.26.Р/2018. – Санација градских  улица

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
Број:404-218-14/2018
Дaтум:23.10.2018.године
А л е к с а н д р о в а ц

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-радови (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка радова- Санација градских  улица (Кожетин код сточне пијаце, Ратарска код Ацка и Ратарска код Влачаре), редни број 1.3.26.Р/2018.

   Назив и ознака из општег речника набавке:ОРН:45233120-радови на изградњи путева.

4)Уговорена вредност радова: без ПДВ-а је:…………………………………..2.867.137,00   динара,

                                                        са ПДВ-ом је:…………………………………3.440.564,40   динара.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

6)Број примљених понуда: 3 (три ).

7)Највиша и најнижа понуђена цена:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………………. 3.161.008,00  динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………….. 2.867.137,00   динара.

8)Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:………………………………………… 3.161.008,00  динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:………………………………………. 2.867.137,00   динара.

9)Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

    Извођач радова  самостално извршава уговор без подизвођача.

10)Датум доношења одлуке о додели уговора је:09.10.2018.године.

11)Датум закључења уговора је:23.10.2018.године.

12)Основни подаци о извођачу радова:

      Назив извођача радова:С.З.Р.“ Бетон Стил“ Раца Радован Мијатовић пр из Александровца,        

      Адреса:Крушевица, бб, 37230 Александровац,

      Матични број: 55527407,

      ПИБ: 100367006,

      Телефон:037/3554-703.

13)Период важења уговора:45 (четрдесетпет) календарских дана од дана увођења у посао.  

14)Околности које представљају основ за измену уговора:

      Виша сила и случајности које се не могу предвидети. 

 

 

Начелник Општинске управе

Иван Новаковић, дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email