«

»

окт 22

Oбавештење о закљученом уговору ЈН. број 1.3.25.Р/2018. – Санација асфалта на фудбалском и кошаркашком игралишту у Лаћиследу

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
Број:404-217-13/2018
Датум:22.10.2018.године
А л е к с а н д р о в а ц
  

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

 О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

 

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-радови (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка радова- Санација асфалта на фудбалском и кошаркашком

   игралишту у Лаћиследу,  редни број 1.3.25.Р/2018.

   Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН:45233120-радови на изградњи путева.

4)Уговорена вредност радова: без ПДВ-а је:…………………………………..2.001.275,00 динара,

                                                    са ПДВ-ом је:…………………………………2.401.530,00 динара.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

6)Број примљених понуда: 2(две).

7)Највиша и најнижа понуђена цена:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………………..2.001.275,00  динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………………2.001.275,00  динара.

8)Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………………..2.001.275,00  динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………………2.001.275,00  динара.

9)Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

    Извођач радова  самостално извршава уговор без подизвођача.

10)Датум доношења одлуке о додели уговора је:12.10.2018.године.

11)Датум закључења уговора је:18.10.2018.године.

12)Основни подаци о извођачу радова:

      Назив извођача радова:“Мирас-Б“ д.о.о, 

      Адреса: Лесеновци, бб, 37230 Александровац,

      Матични број: 17344773,      

      ПИБ:100366966. 

      Телефон: 037 / 3554 913.

13)Период важења уговора:20 (двадесет) календарских дана  од дана увођења у посао. 

14)Околности које представљају основ за измену уговора:

      Виша сила и случајности које се не могу предвидети.

 

 

                         

Начелник Општинске управе

Иван Новаковић, дипл.правник  

Print Friendly, PDF & Email