«

»

јун 25

Обавештење о закљученом уговору ЈН број 1.2.6.У/2018. – Израда пројектно техничке документације за    основне школе

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
Број:404-83-14/2018
Датум:25.06.2018.године
А л е к с а н д р о в а ц

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-услуге (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка услуга- Израда пројектно техничке документације за

   основне школе, редни број 1.2.6.У/2018.

   Назив и ознака из општег речника набавке:ОРН:71220000-Услуге пројектовања у

   архитектури.

4)Уговорена вредност услуга: без ПДВ-а је:…………………………………1.274.400,00 динара,

                                                       са ПДВ-ом је:………………………………..1.529.280,00 динара.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

6)Број примљених понуда: 3 (три).

7)Највиша и најнижа понуђена цена:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………….1.274.400,00 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:………………………………………..835.000,00 динара.

8)Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………….1.274.400,00 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………..1.274.400,00 динара.

9)Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 10% од  укупне

   вредности набавке  ће извршити подизвођач.

10)Датум доношења одлуке о додели уговора је:08.06.2018.године.

11)Датум закључења уговора је:19.06.2018.године.

12)Основни подаци о Извршиоцу:

Назив извршиоца: “РиЗ“ д.о.о. из Александровца,

Адреса:Јаше Петровића, бр. 42, 37230 Александровац,

      Матични број: 100363834,

      ПИБ: 07692404,

      Телефон: 037 3552 547.

13)Период важења уговора:30 (тридесет) календарских дана од дана закључења уговора.  

14)Околности које представљају основ за измену уговора:

      Виша сила и случајности које се не могу предвидети. 

 

 

Начелник Општинске управе

Иван Новаковић, дипл.правник           

Print Friendly, PDF & Email