«

»

јун 25

Обавештење о закљученом уговору ЈН број  1.1.5.Д/2018. – Набавка канцеларијског материјала

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
Број:404-119-14/2018
Датум:25.06.2018.године
А л е к с а н д р о в а ц

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-добра (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка добара- Набавка канцеларијског материјала,

   редни  број  1.1.5.Д/2018.

   Назив и ознака из општег речника набавке:ОРН:30192000-канцеларијски материјал.

4)Уговорена вредност добара: без ПДВ-а је:…………………………………892.548,50 динара,

                                                       са ПДВ-ом је:……………………………..1.071.058,20 динара.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

6)Број примљених понуда: 3 (три).

7)Највиша и најнижа понуђена цена:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………………954.970,00 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………….892.548,50 динара.

8)Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………….954.970,00 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………..892.548,50 динара.

9)Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

    Продавац извршава набавку самостално без подизвођача.

10)Датум доношења одлуке о додели уговора је:08.06.2018.године.

11)Датум закључења уговора је:13.06.2018.године.

12)Основни подаци о Продавцу:

Назив добављача: Д.О.О.“ПАПИРУС КОМЕРЦ“  Крушевац,

Адреса:Војводе Петра Бојовића, бр. 16, 37000 Крушевац,

      Матични број: 06635709,

      ПИБ: 100320141,

      Телефон: 037 461 505.

13)Период важења уговора:13.06.2019.године.  

14)Околности које представљају основ за измену уговора:

      Виша сила и случајности које се не могу предвидети. 

 

 

                                                                           Начелник Општинске управе

                                                                                              ___________________________   

                                                                                              Иван Новаковић, дипл.правник           

Print Friendly, PDF & Email