«

»

сеп 19

Обавештење о закљученом уговору ЈН бр. 1.2.6.У/2019 за партију 3.-концерт извођача Аце Пејовића

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
37230 А л е к с а н д р о в а ц
Број:404-236-20/2019
Датум:19.09.2019.године
 

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

 

 1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-добра (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка услуга- Културно уметнички програм и ангажовање

   извођача за Жупску бербу 2019, ЈН бр. 1.2.6.У/2019 за партију 3.-концерт извођача Аце

   Пејовића редни   број ЈН 1.2.6.У/2019.

   Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН: 92312000-уметничке услуге.            

   4)Уговорена вредност услуга: без ПДВ-а је:………………………………….1.060.006,50  динара,

                                                       са ПДВ-ом је:………………………………………..1.060.006,50 динара.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

6)Број примљених понуда: 1 (једна).

7)Највиша и најнижа понуђена цена:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:………………………………………………..1.060.006,50 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:………………………………………………1.060.006,50 динара.

8)Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:………………………………………………..1.060.006,50 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:………………………………………………1.060.006,50 динара.

9)Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

    Пружалац  самостално извршава уговор без подизвођача.

10)Датум доношења одлуке о додели уговора је:06.09.2019.године.

11)Датум закључења уговора је:16.09.2019.године.

12)Основни подаци о Извршиоцу: AP  PRODUCTIOND.O.O,

                                                                    Адреса:ул. Благоја Марјановића Моше, број 7 , 11077 Београд,

                                                                  Матични број:21086568, ПИБ:108882656..

13)Период важења уговора: до коначног испуњења међусобних обавеза Наручиоца и

     Извршиоца  дефинисаних уговором.  

14)Околности које представљају основ за измену уговора:

      Виша сила и случајности које се не могу предвидети. 

 

Начелник Општинске управе

Иван Новаковић, дипл.правник    

Print Friendly, PDF & Email