«

»

окт 10

Обавештење о закљученом уговору ЈН бр.1.1.8.Д/2017. – Набавка електричне енергије за Општинску     управу

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
Број:404-188-12/2017
Датум:09.10.2017.године
А л е к с а н д р о в а ц

 

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    soaleker@ptt.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-добра (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка добара-Набавка електричне енергије за Општинску

    управу, редни бр.1.1.8.Д/2017.

   Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН:09310000 –електрична енергија.

4)Уговорена вредност добара: без ПДВ-а је:…………………………………1.560.560,30 динара,

                                                       са ПДВ-ом је:………………………………..1.873.225,94 динара.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

6)Број примљених понуда: 2 (две).

7)Највиша и најнижа понуђена цена:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:………………………………………….1.656.281,90 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:………………………………………..1.560.560,30 динара.

8)Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………………1.656.281,90 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………….1.560.560,30 динара.

9)Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

    Добављач  самостално извршава уговор без подизвођача.

10)Датум доношења одлуке о додели уговора је:25.09.2017.године.

11)Датум закључења уговора је:25.09.2017.године.

12)Основни подаци о добављачу:

      Назив добављача:Ј.П. “ЕПС БЕОГРАД“ из Београда; 

      Адреса:ул. Царице Милице, број 2, 11000 Београд;

      Матични број:20053658,

      ПИБ:103920327,

      Телефон:011 6558 424.

13)Период важења уговора:до коначног испуњења међусобних обавеза Наручиоца и

     Добављача дефинисаних уговором.  

14)Околности које представљају основ за измену уговора:

      Виша сила и случајности које се не могу предвидети.

 

 

 

Начелник Општинске управе

 Иван Новаковић, дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email