«

»

сеп 19

Oбавештење о закљученом уговору ЈН бр.1.1.3.Д/2017

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
Број:404-175-12/2017
Датум:15.09.2017.године
А л е к с а н д р о в а ц

 

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    soaleker@ptt.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-добра (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка добара-Набавка путничког возила, редни бр.1.1.3.Д/2017.

   Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН:34110000 –путнички аутомобил.

4)Уговорена вредност добара: без ПДВ-а је:………………………………1.123.750,00 динара,

                                                       са ПДВ-ом је:……………………………..1.348.500,00 динара.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

6)Број примљених понуда: 2 (две).

7)Највиша и најнижа понуђена цена:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:………………………………………1.138.000,00 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………….1.123.750,00 динара.

8)Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………..1.138.000,00 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………1.123.750,00 динара.

9)Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

    Добављач  самостално извршава уговор без подизвођача.

10)Датум доношења одлуке о додели уговора је:06.09.2017.године.

11)Датум закључења уговора је:18.09.2017.године.

12)Основни подаци о добављачу:

      Назив добављача: “ИНТЕРАУТО“ Д.О.О. ул. Скадарска, бр. 7 из Чачка; 

      Адреса:ул. Скадарска, број 7, 32000 Чачак;

      Матични број:07831005,

      ПИБ:101290187,

      Телефон:032 380 000.

13)Период важења уговора:до коначног испуњења међусобних обавеза Наручиоца и

     Добављача дефинисаних уговором.  

14)Околности које представљају основ за измену уговора:

      Виша сила и случајности које се не могу предвидети. 

 

 Начелник Општинске управе                                                                              

Иван Новаковић, дипл.правник         

Print Friendly, PDF & Email